آموزشی After Effects CC 2018 نشر بهکامان

After Effects CC 2018

آموزشی After Effects CC 2018 نشر بهکامان
گروه :
فروشنده :

مشخصات

شماره مجوز
062017-00097-8
مرجع صادر کننده
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع دیسک
DVD
تعداد دیسک
2
متد آموزشی
تعاملی
مدت آموزش
25 ساعت
ناشر
بهکامان

معرفی مختصر محصول
مشخصات:قيمت : 300.000 ريالنسخه : 2018سال تولید : 1396نوع لوح فشرده : DVDتعداد لوح فشرده : 2 عددمدت زمان آموزش : 25 ساعتسبک آموزش : اینتراکتیونرم افزار : داردمباحث آموزشي After Effects CC 2018 : فصل اول: ايجاد عناصر 2D از شش ضلعي هاايجاد يك پروژه ايجاد نخستين Composition جايگزين Footage در Composition انتقال تصوير به يك وضعيت دقيق تنظيم اندازه ي تصوير تنظيم Key Frame جهت چرخاندن تصوير پيش نمايش نخستين انيميشن ايجاد يك طرح متحرك از يك تصوير ساده انتقال لايه ها به يك طرح آغاز يك انيميشن جديد با ايجاد Key Frame متناوب سازي In Points تنظيم ميزان ماتي يك لايه الصاق Opacity Key Frame به ساير لايه ها پيش نمايش تنظيم لايه هاي چندگانه تبديل لايه پيش تنظيم درجه بندي و فروپاشي لايه از پيش تنظيم شده تغيير In Points پيش تنظيم لايه ها ايجاد Zoom دوران كامل شش ضلعي حركت Anchor Point كاربرد مجدد جهت ايجاد عنصر ثانويه وارد كردن Art work براي عنصر ثانويه جايگزيني Footage نسخه برداري و بكارگيري مجدد Pre Composition Rendering Composition فصل دوم: ايجاد عناصر با چهارگوشهاايجاد عنصر نخست Dancing Squaresايجاد Squares Grid Campايجاد راه نما هامتحرك سازي Dancing Squaresحفظ حركت مستقيمجايگزين انيميشن هاي Squares Gridتنظيم Opacity برخي از لايه هاچرخش لايه هارندر Dancing Squaresايجاد ارتعاش در قطعات چهار گوش هاوارد كردن فايل مبدأ لايه ايتكثير و تغيير لايه نخستتنظيم Work Area براي ارتعاش چهارگوش هاايجاد دومين Composition جهت ارتعاش چهار گوش هاافزودن Composition بعنوان لايه هابكارگيري روش هاي انتقال و تنظيم Work Areaرندر چهار گوش هاي ارتعا شيايجاد Lens Flareايجاد لايه جامد جهت Lens Flareبكارگيري ﺗﺄثير Lens Flareرندر Lens Flareتركيب مؤلفه ها جهت ايجاد نورهاي كادررندر نورهاي كادريايجاد دومين عنصر خطي از نورهاي كادررندر فيلم Box Lights Linesفصل سوم: متحرك سازي دايره هاايجاد دايره هاي خطيوارد كردن فايل Footageجايگزيني لايه ها در Compositionتنظيم يك روش انتقاليبكارگيري ماسك ها جهت ايجاد مسيرهابكارگيري ﺗﺄثير Strokeمتحرك سازي Strokeحذف طرح ارجاعي و اتمام كارايجاد دايره هاي نقطه چينتكثير Composition اصلي سايز بندي مجدد ماسك ها تغيير خطوط پيوسته به خطوط نقطه چين ايجاد عنصر نخست : حلقه هاي چندگانه ايجاد Null Object افزودن يك عبارت افزودن ﺗﺄثير Basic 3D و دومين عبارت قرارگيري حلقه هاي چند گانه در Composition متحرك سازي Null Object ايجاد عناصر بيشتر : خطوط و نقاط چندگانه رندر سه عنصرفصل چهارم: ايجاد عناصر ستاره اي شكلايجاد عنصر اوليه: Audio Starburstوارد كردن فايل Footageبررسي و سازماندهي فايل هاي Projectايجاد يك Compositionايجاد يك لايه Solid و افزودن Maskبكارگيري تأثير Audio Spectrumافزودن تأثير Radial Blurافزودن تصوير Starburst و بكارگيري روش انتقاليچرخش تصوير Starburstرندر Starburstايجاد عنصر دوم : اشعه هاي نوريايجاد Composition و افزودن Solidبكارگيري تأثير Iris Wipe و تنظيم Keyframesرندر اشعه هاي نوريفصل پنجم: پرداختن به متن و ارقامايجاد عنصر نخست : خطي از متنايجاد Compositionافزودن و فرمت خط متنيمتحرك سازي خط متني توسط تنظيم Key Frameتنظيم ميزان ماتي Opacityافزودن محو حركتيرندر عنصر خط متنيايجاد عنصر دوم : دايره هاي متنيايجاد ماسك جهت مسير متنجايگزيني متن در مسيرمتحرك سازي دايره با تنظيم Key Frameتكثير لايه متن و تنظيم لايه در نقاطتغيير Key Frame متن مسيربكارگيري محو حركتي ويژه كل لايه ها ي حلقه اي متنرندر Text Circle Campايجاد عنصر سوم : ارقامايجاد Solid براي ﺗﺄثير Numbersتنظيم ويژگي هاي ارقاممتحرك سازي ارقام با تنظيم Key Frameبكارگيري ﺗﺄثير Fast Blur و ايجاد يك عبارتتكثير نام گذاري مجدد لايه ارقامرندر عنصر Numbersفصل ششم: كار با لايه هاي شكليكار با لايه هاي شكليساخت يك كامپوزيشندرباره اشكالفصل هفتم: متحرك سازي يك نمايش چندرسانه ايمتحرك سازي يك نمايش چندرسانه ايمتحرك سازي صحنه توسط تكنيك والداعمال ويژگي Motion Blurمحدود كردن يك لايه با استفاده از Alpha Matteفصل هشتم: ايجاد عناصر شش ضلعي 3Dايجاد عنصر نخست : 3D Hexagonsافزودن شش ضلعي هاتنظيم موقعيت شش ضلعي در مكان 3Dتكثير لايه و تنظيم اكثر چرخش هاهمترازي شش ضلعي هاتنظيم دقيق شش ضلعي هاچرخش لايه هاي شش ضلعي هاايجاد Composition دومايجاد تونلي از شش ضلعي هاافزودن دوربينجايگزيني دوربينايجاد عنصر دوم : طرح هاي 3D Hexagonsوارد كردن دومين فايل مبدأتكثير Compositionرندر دو عنصر 3D Hexagonsفصل نهم: تركيب عناصر 2D در يك مركبوارد كردن و سازماندهي فايل هاي مبدأايجاد Composition دومتغيير لايه In pointبكارگيري Tint Effectكپي و الصاق يك Effectبكارگيري Blur Effectفصل دهم: تسلط بر متحرك سازيساختن يك Compositionبا استفاده از ضربه هاي كلنگي يك انيميشن را تكثير كنيمتحرك بخشيدن به حركات صحنهتحرك بخشيدن به خورشيدتحرك بخشيدن به پرندگانتحرك بخشيدن به ابرهابازنگري انيميشنتنظيم لايه ها و ساختن يك تراكلايه هاي از پيش تركيب شدهساختن يك Track MatteTrack Matteو حركت آنهااضافه كردن حركت تيرگيتحرك بخشيدن به سايه هااضافه كردن يك افكت لنزهاي نمايشياجرا كردن انيميشنزمان بندي دوباره Compositionنمايش زمان بازچيني شده در ويرايش گرافافزودن يك easy ease outمقياس كردن انيميشن در زمانفصل يازدهم: تغيير شكل عناصر با ابزارهاي Puppetدرباره ماسك هاواردكردن پابرگاضافه كردن زمينهتغيير اندازه يك شئافزودن كاراكتر مرددرباره ابزارهاي خيمه شب بازي(Puppet)افزودن پين هاي Deformسفت كردن يك ناحيهمتحرك سازي موقعيت پينايجاد سيكل قدم زدنفصل دوازدهم: استفاده از ابزار ROTO Brushدرباره روتوسكوپينگتعيين مرز براي اجزاي فيلمساخت يك فريم پايهاصلاح خطوط دور در ناحيه اوليهافزودن فريم هاي پايه جديدمنجمد كردن نتيجه كار با ابزار Roto Brushتصحيح انتخابساخت يك جلوه گذارساخت يك لوگواضافه كردن يك مرزاستفاده از ابزار Track Matte براي ساخت يك شبه مشكيمنجمد كردن خصوصيات يك فريممتحرك سازي متنفصل سيزدهم: ساخت عناصر سه بعديواردكردن مجموعه هاساخت يك شئ سه بعديساخت كف سه بعديتعيين موقعيت المان هاي سه بعديجايگزين كردن يك المان سه بعدي با الماني ديگرتنظيم نماها با استفاده از ابزارهاي دوربينافزودن عمق به متنساخت پشت صحنه براي انيميشن سه بعديجاسازي يك كامپوزيشن سه بعدياضافه كردن دوربينفصل چهاردهم: استفاده از جلوه هاي 3Dمتحرك سازي اشياي سه بعدينمايش انعكاس اشياي سه بعديساخت يك انعكاس سادهتنظيم زمان بندي لايهاستفاده از نور سه بعديتعيين موقعيت نور متمركزافزودن يك نور محيطيتنظيم زمان بندي لايه هامشاهده پيش نمايش كل انيميشنفصل پانزدهم: آغاز تركيب 3Dوارد كردن وسازماندهي فايل هاي مبدأافزودن Girl – Alpha. movايجاد لايه پس زمينهبكارگيري ﺗﺄثيرات ويژه پس زمينهكار با دوربين هاافزودن Null Object و ارتباط لايه اصليافزودن لايه شش ضلعيبكارگيري ﺗﺄثيرات و روش هاي ويژه شش ضلعيتنظيم Live – Action Footageتكثير و ايجاد Girl- Alpha. movايجاد طرح مبهم پس زمينهتصحيح رنگ توسط Hue/Saturation Effect بكارگيري Echo Effectتنظيم Opacity , In point , Duration لايهنمايش لايه به همراه Transition Effectفصل شانزدهم: بخش آخر 3D Compositeوارد كردن و سازماندهي فايل هاي مبدأافزودن و رنگ آميزي حلقه هاافزودن عنصر Glowing – ballافزودن عنصر Text Circleافزودن عنصر Text Line و تنظيم مؤقعيتتنظيم In point مختصات Y جهت لايه هاي Text Lineايجاد لايه هاي Text Lineافزودن عناصر Box Lights Lineتكثير و تغيير عناصر Box Lights Lineايجاد لايه هارندر Composite Composition 3Dفصل هفدهم: رندر Queue و Out Formats ايجاد جدول ويژه فرايند رندرايجاد جدول Render Setting جهت Resolution كاملايجاد جدول تنظيمات – رندر جهت آزمايش رندر سازيايجاد جدول جهت Output Modulesتدارك Composition جهت رندر Full _ Resolutionبكارگيري Pixel Aspect Correctionرندر فيلم نهايي جهت پخشفصل هجدهم: خروجي از صحنهخروجي از صحنه

محصولات مرتبط