صفحه اصلی تماس با ما

آیات علمی قرآن چه تعداد است؟

اعجاز علمی قرآن


انبوهی از آیا‌ت قران کریم، به مطالب علمی اشاره دارد که گاه در حد اعجاز علمی و گاه در حد شگفتی‌های علمی و گاه در حد اشارات اندیشه آور علمی مطرح است.

در این باره دو نکته حائز اهمیت است: یکی نظریه پردازی علمی قرآن و دیگری چالش قرآن و علم.


الف)نظریه پردازی علمی قرآن:

برخی آیات علمی قرآن مطالبی را بیان می‌کند که هنوز علم بدان‌ها دسترسی پیدا نکرده است این مطالب هر چند که از نظر علوم تجربی به اثبات نرسیده اما دلیلی نیز برای نفی آن مطلب قرآنی نداریم و از آنجا که وحی نوعی دانش قطعی است و سرچشمه الهی دارد، حتماً صحیح است هر چند که شواهد تجربی برای اثبات آنها فعلاً در دست نداریم، و ممکن است مثل برخی موارد دیگر از پیش گوئی های علمی قرآن (مثل نیروی جاذبه طبق آیه 2  رعد و 10 لقمان و ...) بعداً اثبات شود. این‌گونه موارد می‌تواند به عنوان نظریه‌های علمی قرآنی مطرح شود، و همچون تئوری‌های علمی دیگر به دنبال شواهد تجربی آنها باشیم.

 

ب) چالش‌های قرآن و علم:

گاهی ظاهر برخی آیات قرآن با نظریه‌های علمی ناسازگار به نظر می‌رسد، که این مسئله را چالش قرآن و علم یا تعارض ظاهری قرآن و علم می‌نامند.

اما از آنجا که نصوص قرآنی و مطالب قطعی علمی هر دو بیان واقعیت و حقیقت است و هر دو وسیله معرفت و شناخت حقیقت است و حقیقت یکی بیشتر نیست بنابراین تعارض واقعی قرآن و علم محال است. چون به تناقض (وجود و عدم حقیقت واحد) منتهی می‌شود.

و تعارض ظاهری آیات و مطالب علمی نیز با تأمل در آنها قابل رفع است چون یا خطای مفسر در فهم ظاهر آیه و یا خطای دانشمند علوم تجربی در مقدمات نظریه خویش باعث این تعارض شده است که با دقت در آنها و فهم صحیح از قرآن و طبیعت، مشکل حل می‌شود.

برای مثال در مورد هفت آسمان قرآن و یک آسمان علم و یا در مورد نظریه تکامل و آیات آفرینش انسان، توهم تعارض می‌شد که با دقت در مسأله بر طرف گردید. چون علم یک آسمان را ثابت می‌کند ولی هفت آسمان را نفی نمی‌کند، همان‌طور که نظریه تکامل داروین به صورت قطعی اثبات نشده تا بتواند با ظاهر آیات آفرینش آدم تعارض جدی و واقعی داشته باشد.(نک: درآمدی بر تفسیر علمی قرآن، محمد علی رضایی اصفهانی)

برخی آیات علمی قرآن مطالبی را بیان می‌کند که هنوز علم بدان‌ها دسترسی پیدا نکرده است این مطالب هر چند که از نظر علوم تجربی به اثبات نرسیده اما دلیلی نیز برای نفی آن مطلب قرآنی نداریم و از آنجا که وحی نوعی دانش قطعی است و سرچشمه الهی دارد، حتماً صحیح است هر چند که شواهد تجربی برای اثبات آنها فعلاً در دست نداریم، و ممکن است مثل برخی موارد دیگر از پیش گوئی های علمی قرآن (مثل نیروی جاذبه طبق آیه 2  رعد و 10لقمان و ...) بعداً اثبات شود.

اعجازهای علمی قرآن، یعنی رازگویی‌های علمی قرآن که در آیات به صورت واضح آمده است و در زمان نزول آیه کسی از آن اطلاع نداشته، بلکه مدت‌ها بعد از نزول آیه مطلب علمی آن توسط دانشمندان کشف شده است

الف. شمارگان آیات علمی:

قرآن

برخی نویسندگان آیات علمی قرآن را در رابطه با علوم مختلف تقسیم کرده‌اند،یوسف مروه تعداد آیات علمی قرآن را 675 آیه می‌شمارد1 و محمد جمیل الحبال و مقداد مرعی الجواری تعداد آنها را با احتساب موارد تکرار 1322 آیه می شمارند.2 که حدود 20% کل آیات قرآن را شامل می‌شود.

ایشان بر آن است که آیات در مورد علم پزشکی / 61، فیزیک / 63، کیهان‌شناسی / 100، زمین‌شناسی / 20، کشاورزی / 21، زیست‌شناسی (حیوانات) / 12، آفرینش و حیات / 36، جغرافیا / 73، هواشناسی / 20، شیمی / 9 و ... در قرآن وجود دارد.3

اما محمد جمیل الحبال و مقداد مرعی الجواری همین اعداد را متفاوت گزارش داده‌اند. برای مثال آیات فیزیک را 138 و آیات شیمی را 11 و زمین‌شناسی را 69 مورد گزارش کرده‌اند.4

البته به نظر می‌رسد که شمارگان مختلف آیات در این مبحث بر اساس دیدگاه‌های متفاوت در مورد مبانی تفسیر علمی و تعریف آیات علمی است. همان‌طور که وابسته به نظر مفسر در مورد دلالت آیه و تطابق آن با یافته‌های علوم تجربی است. هر چند که بسیاری از این تطبیق‌ها و دلالت‌ها مورد مناقشه قرار گرفته است.5علاوه بر آنکه نوع دلالت این آیات یکسان نیست (ادامه همین مقاله)

 

ب: اقسام آیات علمی:

آیات علمی قرآن، آیاتی است که اشاره‌ای به مسائل طبیعی داشته باشد، اما این اشارات و گونه دلالت آنها متفاوت است. از این رو آیات علمی قرآن به سه بخش قابل تقسیم است:

اول: اعجازهای علمی قرآن:

یعنی رازگویی‌های علمی قرآن که در آیات به صورت واضح آمده است و در زمان نزول آیه کسی از آن اطلاع نداشته، بلکه مدت‌ها بعد از نزول آیه مطلب علمی آن توسط دانشمندان کشف شده است.6

مثل اشاره عملی قرآن به نیروی جاذبه،7حرکت‌های خورشید،8لقاح ابرها9و زوجیت عام موجودات10و مراحل خلقت انسان11که قرن‌ها بعد از نزول قرآن بشر به این مطالب علمی دست یافت. از این رو برخی مفسران قرآن این مطالب را اعجازهای علمی قرآن دانسته‌اند.

البته ادعاهای دیگری نیز در مورد اعجازهای علمی قرآن شده است که مورد نقد قرار گرفته است.12

دوم: اشارات علمی شگفت‌آمیز قرآن:

برخی آیات قرآن به مطالب علمی و قوانین جهان اشاره می‌کند که شگفتی هر خواننده‌ای را بر می‌انگیزد. اما از آنجا که این مطالب به صورت دیدگاه‌های غیرمشهور در مراکز علمی، توسط برخی دانشمندان مطرح شده بود، اعجاز علمی قرآن بشمار نمی‌آید. بلکه نوعی مخالفت با دیدگاه‌ها و نظریه‌های مشهور در علوم آن عصر بشمار می‌آید که شگفت‌آور است و دلالت بر عظمت علمی قرآن دارد.

از آن جمله، اشارات قرآن به حرکت زمین13و پیدایش حیات از آب، و14ممنوعیت آمیزش با زنان در حالت عادت ماهیانه،15ممنوعیت شراب‌خواری16و ...

سوم: اشارات علمی اندیشه‌ساز قرآن:

آیاتی که اشاره به آسمان، زمین، انسان، حیوانات و طبیعت میکند و انسان را به تفکر در آنها دعوت میکند و گاهی آنها را نشانه خدا و معاد میشمرد. ولی مطلب شگفت آمیز یا اعجازآمیزی از ظاهر آیات قابل استفاده نیست، این‌گونه آیات توجه انسان را به نمودهای آفرینش زیبای الهی جلب میکند و زمینهساز رشد علمی بشر را، به ویژه در علوم تجربی، فراهم میسازد.

نیازمند آشنایی با نظریه‌های علوم تجربی هستیم. و از همین زاویه است که روش تفسیر علمی قرآن شکل گرفته و مفسران قرآن به ویژه در یک قرن اخیر، کم و بیش، از علوم تجربی به عنوان قرینه فهم و تفسیر آیات بهره برده‌اند و گاهی اعجازهای علمی قرآن را اثبات کرده‌اند

مثال:«أَفَلاَ یَنظُرُونَ إِلَی الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ»17

عدد اول نوزده در کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن

«و آیا به شتر نظر نمیکنند که چگونه آفریده شده است؟!»

و نیز در آیات 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 13 - 14 / سوره نحل به منافع حیوانات، نزول باران، رویش گیاهان رنگارنگ، دریاها و کشتی‌رانی در آنها و فواید غذایی و زیور آلاتی که از آنها بدست میآید، به عنوان نشانه‌هایی برای اندیشمندان اشاره میکند که به آفرینشگر جهان پی میبرند و سپاسگزاری میکنند.18

چهارم: گاهی از آیات قرآن که به علم و عالمان اشاره می‌کندو دانش‌افزایی و دانشمندان را تشویق می‌کند،19به عنوان آیات علمی قرآن یاد شده است.20ولی به نظر می‌رسد که هر چند این آیات در راستا و مقدمه آیات علمی قرآن است و در رشد علوم بشری به ویژه در میان مسلمانان موثر بوده است، اما در زمره آیات علمی بشمار نمی‌آید چرا که حاوی اشارات علمی به مسائل طبیعی نیست.

 

ج:‌ تاثیر علوم تجربی در فهم آیات قرآن:

از آنجا که بیش از هزار آیه قرآن به مسائل طبیعی اشاره دارد، فهم و تفسیر آنها ارتباطی ناگسستنی با علوم تجربی دارد،21همانطور که برای رفع چالش‌های قرآن و علم، نیازمند آشنایی با نظریه‌های علوم تجربی هستیم. و از همین زاویه است که روش تفسیر علمی قرآن شکل گرفته و مفسران قرآن به ویژه در یک قرن اخیر، کم و بیش، از علوم تجربی به عنوان قرینه فهم و تفسیر آیات بهره برده‌اند و گاهی اعجازهای علمی قرآن را اثبات کرده‌اند.

البته این مطلب نیاز به روش‌شناسی خاص تفسیر علمی و رعایت معیارها و دوری از تحمیل و تطبیق‌های نابجای نظریه‌های علمی اثبات نشده بر قرآن و پرهیز از استخراج علوم و تفسیر به رأی دارد.

فرآوری: شکوری

بخش قرآن تبیان


[1] . العلوم الطبیعیة فی القرآن، یوسف مروّه، ص 76 ـ 77.

[2] . العلوم فی القرآن، محمد حمیل الحبال و مقداد مرعی الجواری، ص 35 ـ 36.

[3] . العلوم الطبیعیة فی القرآن، ص 76 ـ 77.

[4] . العلوم فی القرآن، ص 35 ـ 36.

[5] . نک: «پژوهشی در اعجاز علمی قرآن» و «درآمدی بر تفسیر علمی قرآن» از نگارنده و نیز «تفسیر علمی قرآن» ناصر رفیعی محمدی.

[6] . نک: رضائی‌اصفهانی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، ص 85.

[7] . رعد / 2 و لقمان / 10.

[8] . یس / 38 و رعد / 2.

[9] . حجر / 12.

[10] . رعد / 2 و یس / 36 و شعراء / 7.

[11] . مومنون / 12 ـ 14 و حج / 5 و غافر / 67 و قیامت / 37 ـ 39.

[12] . نک: پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، پیشین.

[13] . نک: نمل / 89 و ...(صاحب تفسیر نمونه این مطلب را از اعجازهای علمی قرآن می‌شمارد، نمونه، ج 15، ص 568 ـ 569)

[14] . نک: نور / 45 و انبیاء / 30 (صاحب التمهید این مطلب را از اعجازهای علمی قرآن بشمار می‌آورد، التمهید فی علوم القرآن، ج 6، ص 36)

[15] . نک: بقره / 222 و تفسیر نمونه، ج 2، ص 93 ـ 94 و طب در قرآن، ص 50 ـ 51.

[16] . نک:‌ مائده / 90 ـ 91 و بقره / 219.

[17] . غاشیه / 17.

[18] . البته در میان آیات 5 - 17 سوره نحل برخی نکات علمی شگفتآور نیز وجود دارد که اینگونه مطالب به قسم بعدی ملحق می شود.

[19] . نک: زمر / 9، مجادله / 11، طلاق / 12 و ...

[20] . یوسف مروه 64 آیه قرآن را که علم و علما را وصف می‌کند و آنان را تشویق می‌کند از آیات علمی قرآن شمرده است. (العلوم الطبیعیة فی القرآن،ص 76 ـ 77)

[21] . برخی مثال‌های آن در مبحث اقسام آیات علمی گذشت و برای اطلاع بیشتر نک: مدخل «روش تفسیر عملی قرآن» دانشنامه و درآمدی بر تفسیر علمی قرآن از همین نگارنده.

 

توجه : در صورت ناقص بودن مطلب لطفا به لینک منبع مراجعه بفرمایید.
 برچسب ها : 

است

علمی

قرآن

چقدر

آیات

 منبع : Tebyan.net   لینک منبع : آیات علمی قرآن چقدر است؟
مطالب مرتبط  با آیات علمی قرآن چقدر است؟
تعداد آیات علمی قرآن !
تعداد آیات علمی قرآن ! یوسف مروه تعداد آیات علمی قرآن را 675 آیه می‌شمارد [1] و محمد جمیل الحبال و مقداد مرعی الجواری ت ...
آیات علمی قرآن چقدر است؟
آیات علمی قرآن چه تعداد است؟ انبوهی از آیا‌ت قران کریم، به مطالب علمی اشاره دارد که گاه در حد اعجاز علمی و گاه در ...
درمان احساس پوچی با ااستفاده از آیات قرآن !!
درمان احساس پوچی با استفاده از آیات قرآن كریم امروزه با توجه به مشکلات جوامع صنعتی و روزمرگی‌ها‌، انسان‌ها به صورت چشم‌گیری ...
علت اختلاف درشمارش تعداد آیات قرآن
علت اختلاف در شمارش تعداد آیات قرآن از بین این اقوال صحیح ‌ترین عدد، عدد کوفی یعنی شش هزار و دویست و سی و شش (6236) ...
چرا آیات نسخ شده از قرآن مجید حذف نمی شوند؟
چرا آیات نسخ شده از قرآن مجید حذف نمی شوند؟ در میان آیات الهی ،آیات فراوانی هستند كه معركه آرای مفسرین و محققین در زمینه ع ...
تلاوت آیات قرآن در سکانس های کربلا
تلاوت آیات قرآن در سکانس های کربلا پیامبر(صلی الله علیه و آله) دو یادگار جاوید را میان مسلمانان به جا گذاشتند. قرآن ...
معانی «روح» در آیات قرآن
معانی «روح» در آیات قرآن خداوند متعال در آیه 85 سوره مبارکه اسراء و البته در موارد دیگری نیز به بیان مسئله «روح» پرداخته است ...
منظور از صادقین در آیات قرآن چه كسانى هستند؟
منظور از صادقین در آیات قرآن چه كسانى هستند؟ در این كه منظور از «صادِقِین» چه كسانى است، مفسران احتمالات گوناگونى داده ان ...
سلامتی خود را در آیات قرآن بیابید!
سلامتی خود را در آیات قرآن بیابید! مسئله خوراک در قرآن، آن قدر مهم است که در یک آیه مستقیما فرمان داده شده است که انسان ب ...
آیات آرامش بخش قرآن
آیات آرامش بخش قرآن آرامش، اسم مصدر از آرمیدن است، و در برابر اضطراب و دلهره به کار می‌رود و به حالت و صفت روانی و قلبی خ ...
سفری در میان آیات قرآن
سفری در میان آیات قرآن بى گمان زندگى در زندان، سخت و طاقت فرساست، به ویژه براى كسى كه مورد ستم واقع شده و زیر شدیدترین ش ...
آیات جنگیدن در قرآن !
آیات جنگیدن در قرآن ! در این مقاله می‌خواهیم آیاتی در قران که صراحت در قتل و کشتار و خشونت را دارد بررسی کنیم و ببینیم اس ...
سناریوی تکراری آیات متناقض در قرآن
سناریوی تکراری آیات متناقض در قرآن در قرآن تناقض هست، در دو آیه بیان شده که یهودی‌ها و مسیحی‌ها به بهشت می‌روند و در یک آیه ...
اذکاری که از آیات قرآن گرفته شده است !!
اذکاری که از آیات قرآن گرفته شده است!! از آیات قرآن کریم چه اذکاری را برای تسبیح خدا می‌توان استنباط کرد؟ ...
خواندن قرآن بدون فهم آیات فایده ای دارد؟
 خواندن قرآن بدون فهم آیات فایده دارد؟ قرآن، کلام آدمى نیست که اگر کسى معنایش را نداند ‏خواندنش بى‌ثمر باشد؛ بلکه نورى اله ...
آیات زیبای قرآن
آیات زیبای قرآن بخوان آیات بس زیبای قرآن کلام نغز و روح افزای قرآن سحر گاهان تلاوت کن به اخلاص سپس اندیشه در مع ...
توجه به سه دسته از آیات قرآن
توجه به سه دسته از آیات قرآن اگر انسان با تهذیب نفس به سوی خدا حركت كند راه‌های جدید معارف بر او گشوده می‌شود و بسیاری از حق ...
بشارت ظهور در آیات قرآن
بشارت ظهور در آیات قرآن قانون کلّى الهى، و ناموس تخلّف ناپذیر آفرینش، در هر عصر و زمانى مصداقى دارد، قیام پیامبر(صلى ...
شرایط فهم آیات قرآن
شرایط فهم آیات قرآن پیامبر (صلى الله علیه و آله) فرمودند: “قرآن را فرا گیرید و آن را قرائت کنید، بدانید که قرآن شما را بلن ...
اسرار آسمونی از آیات قرآن کریم
اسرار آسمونی از آیات قرآن کریم رعد و برق، ذکر خداوند است! آیا می‌دانید رعد و برق‌ها، هم ذکر خدا را می‌گویند... اوست که ب ...
ارتباط آیات قرآن کریم با حضرت زهرا (س)
ارتباط آیات قرآن کریم با حضرت زهرا(س) آیاتی در قرآن مطرح است که هم اهل سنت و هم شیعه ، اتفاق نظر دارند که راجع به حضر ...
ردپای شیطان در آیات قرآن کریم
ردپای شیطان در آیات قرآن کریم پیروی از گام های شیطان سراشیبی است که با گناهان کوچک شروع و به گناهان بزرگ تر من ...
قرآن و شواهد طبی بکرزاییآیات پزشکی قرآن 3)
آیات پزشکی قرآن (3) این شماره: قرآن و شواهد طبی بکرزایی تحقق خارجی بکرزایی» در مورد حضرت مریم «سلام الله علیه» را ...
قرآن معجزه‌ی حسی یا علمی
قرآن معجزه‌ی حسی یا علمی مساله«اعجاز قرآن»از دیر زمان مورد بحث و نظر دانش مندان بوده است.شایداولین کسی که در این ز ...
اول میوه بعد گوشت(آیات پزشکی قرآن1)
آیات پزشکی قرآن (1) قرآن کریم تا کنون همواره منبع الهام‌بخش دانشمندان علوم مختلف در کشف حقایق علمی جهان هستی بود ...
تأثیر آیات قرآن در قلب ظالم
تاثیر آیات در قلب ظالم آیات قرآن نه تنها در دل افراد پاک و مومن اثر مى گذارد، بلکه گاهى وقت ها، در قلب ظالمان از خدا بى خب ...
احکام آیات سجده دار قرآن(درسنامه احکام قرانی4)
درسنامه احکام قرآنی (4) اشاره: یکی از موضوعات مهم در عرصه قرآن‌پژوهی، تبیین احکام فقهی مترتب بر پاره ای از آیات ...
مکالمه با آیات قرآن
مکالمه با آیات قرآن با آیات قرآن حرف بزنید   گفتم: چقدر احساس تنهایی می‌كنم … گفتی: فانی قریب     من كه نزدیكم (بقره/ ...
برخی از آیات معروف قرآن
برخی از آیات معروف قرآن برخى از آیات معروف و مشهور قرآن عبارتند از: 1. آیه وحدت: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً ...
14 اعجاز علمی در قرآن
14 اعجاز علمي در قرآن در باب اعجاز قرآن از نگاه علوم روز نمونه هايي را در قلمروهاي گوناگون انسان، حيوانات، غذا و... ذکر ک ...
اعجاز علمی قرآن2
اعجاز علمی قرآن (2) اشاره: در شمار نخستاین نوشتاربه تبیین دو نمونه  از اعجاز علمی قرآن اشاره کردیم، در نوشتار حاضر ...
آیات رکوع دار قرآن
آیات رکوع دار قرآن قرآن كتابى است كه در مقایسه با سایر كتابها , كتابى است متوسط الحجم و مى توان گفت حجم آن برابر است با عهد ...
مس آیات و کلمات قرآن کریم
مس آیات و کلمات قرآن کریم اِنَّهُ لَقُرآنٌ کَریمٌ * فی کِتابٍ مَکنُونٍ *لا یَمَسُّهُ اِلّا المُطَهَّرُون * که  آن، قرآن ...
اعجاز علمی قرآن در ممنوعیت شرابخوری
اعجاز علمی قرآن در ممنوعیت شرابخوری با طلوع خورشید عالمتاب اسلام بر پهندشت جوامع بشری بسیاری از عادات و روش های زشت و نادر ...
آیات اخلاقی قرآن
آیات اخلاقی قرآن کریم 1. توكل : « وَ مَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْــرِهِ قَ ...
آیات نامدار قرآن
آیات نامدار قرآن (1) اشاره: در طول تاریخ تفسیر و قرآن پژوهی، برخی از آیات قرآن كریم به سبب ویژگی خاصی كه داشتند، شهرت ...
آیات نامدار قرآن(2)
آیات نامدار قرآن(3) اشاره در طول تاریخ تفسیر و قرآن پژوهی، برخی از آیات قرآن كریم به سبب ویژگی خاصی كه داشتند، شهرت بی ...
آیات نامدار قرآن(3)
آیات نامدار قرآن(3) اشاره در طول تاریخ، تفسیر و قرآن‌پژوهی برخی از آیات قرآن كریم به سبب ویژگی خاصی كه داشتند، شهرت بیش ...
چرا برخی آیات قرآن متشابهند؟
چرا برخی آیات قرآن متشابهند؟ قرآن به کتاب «مبین»(1) و آشکار کننده حقایق برای فهم و هدایت عموم مردم آمده است امّا چرا آیات متش ...
امامت ائمه(ع) در آیات قرآن
امامت ائمه(ع) در آیات قرآن پرسش: آیا دلیل و مدرکی در مورد امامت 12 امام علیهم السلام در قرآن وجود دارد؟ پاسخ: درچندین ...
چگونه حق آیات قرآن را ادا کنیم؟
چگونه حق آيات قرآن را ادا کنيم؟ براى تلاوت قرآن در مراتب مختلف، آداب خاصى هست. در مرتبه اول مراقبه كه كلام ما در آن است. لاز ...
چرا آیات منسوخه از قرآن حذف نشده اند؟
چرا آیات منسوخه از قرآن حذف نشده اند؟ نسخ در لغت یعنی ازاله، تغییر، ابطال و مانند آن و در اصطلاح یعنی وضع قانون جدید که قا ...
رمز و آثار اعداد در آیات قرآن
رمز و آثار اعداد در آیات قرآنی قرآن کریم گنجینه داروهای روحانی است آیا می دانید داروی بیماری های غفلت، فراموشی، تکبر، شکست ...
مناسب خواني آیات قرآن
مناسب خوانی آیات قرآن خواندن آیات قرآن، در همه اوقات امری ستوده و قابل ارزش است، اما در برخی مواقع و مناسبتها خواندن بعضی ...
مشکل گشای آیات متشابه قرآن
مشکل گشای آیات مشابه مرحوم آیت اللَّه محمّد هادى معرفت، رحمة الله علیه، مى‏فرمودند : زمانى در نجف اشرف مشغول نوشتن مباحث ع ...
تفسیر علمی قرآن در ترازو
تفسیر علمی قرآن در ترازو (1)                                پژوهشى در روش تفسیر علمى قرآن یكى از مباحث گسترده و عمیق در عص ...
مثال های علمی قرآن
مثال‏هاى علمى قرآن‏ مقدمه قرآن در آیات زیادى به حركت زمین و خورشید و زوجیت گیاهان و... اشاره دارد. به طورى كه انسان را در ...
بررسى زبان قرآن در آیات متشابه
بررسى زبان قرآن در آیات متشابه چكیده 1 . مقدمه 2 . آیات متشابه 3 . تاویل چیست؟ 4 . تاویل متشابهات 5 . دید ...
سفینة النجاة در پرتو آیات قرآن
سفینة النجاة در پرتو آیات قرآن قرآن كریم در وصف انبیاى الهى مى‏گوید: پیامبران پیشین كسانى بودند كه تبلیغ رسالت‏هاى الهى ...
خطبه فدکیه تفسیری بر آیات قرآن کریم
خطبه فدكیه تفسیرى بر آیات قرآن كریم علاّمه مجلسى از شیخ بزرگوار و ثقه، صدوق(ره)، روایت كرده است كه در دوران شدت و غلبه بیمار ...
تفسیر آیات قرآن در نهج البلاغه (8)
تفسیر آیات قرآن در نهج البلاغه (8) سبب قطع نعمات الهی  اهل سقر غرور انسان دنیای فانی درقسمت های پیشینپای د ...
تفسیر آیات قرآن در نهج البلاغه(7)
تفسیر آیات قرآن در نهج البلاغه(7) در معنی زهد "لكیلا تأسوا علی ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم..." ( حدید/23) و قال (ع) ...
تفسیر آیات قرآن در نهج البلاغه(5)
تفسیر آیات قرآن در نهج البلاغه(5) در معنی عاكف و بادی "... سواء العاكف فیه والباد... "(حج/25) حضرت در این خطبه می فرما ...
تفسیر آیات قرآن در نهج البلاغه(6)
تفسیر آیات قرآن در نهج البلاغه(6) علم غیب "ان الله عنده علم الساعة..." (لقمان/34) همانا خداست كه می داند قیامت چه وقت م ...
تفسیر آیات قرآن در نهج البلاغه(4)
تفسیر آیات قرآن در نهج البلاغه(4) قناعت فلنحینیه حیاة طیبة... (نحل/97) حضرت در مورد قناعت فرموده كه: و قال علیه السلام ...
تفسیر آیات قرآن در نهج البلاغه(2)
تفسیر آیات قرآن در نهج البلاغه(2) بهترین دارو یا ایهاالذین امنوا اطیعوالله واطیعوا الرسول واولی الامر منكم فان تنازعتم ...
تفسیر آیات قرآن در نهج البلاغه(1)
تفسیر آیات قرآن در نهج البلاغه(1) مقدمه: نهج البلاغه در هر جهت كتاب عجیبی است، توحیدش، موعظه اش، دعا وعبادتش عجیب است، ت ...
در بهار قرآن؛ قرآن را زنده کنیم !!
در بهار قرآن؛ قرآن را زنده کنیم !! منظور از رمضان، بهار قرآن است چیست؟ آیا چون قرآن در رمضان نازل شده؟ آیا به جهت آنکه در رم ...
2نکته طلایی برای تلاوت قرآن در ماه رمضان
2نکته طلایی برای تلاوت قرآن در ماه رمضان هر ساله، با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان جامعه اسلامی ما توجه ویژه ای به ...
اهمیتی که قرآن برای تهجد قائل است!
اهمیتی که قرآن برای تهجد قائل است! عزّت و شرف مۆمن، در نماز شب است. وجود مبارک پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به ...
واکنش پرهیزکاران در مقابل قرآن مجید
واکنش پرهیزگاران در برابر قرآن مجید    آگاه باشید که خیرى در تلاوتى نیست که در آن تدبّر و دقت نباشد، بدانید که خیرى در عب ...
سه دسته نفهم در قرآن !
 سه دسته نفهم در قرآن  علامه امینی روی تخت بیمارستان از او پرسیدند: آقا حالتان چطور است؟ گفت: الحمدلله، بهتر از بدترم. فکر ق ...
چرا برخی قرآن خوانان اینقدر گناه می کنند ؟!
چرا برخی قرآن خوانان اینقدر گناه می کنند ؟! خیلی از آدما رو میشناسم که با وجود این که با قرآن مانوسند،با این حال از روحانیون ...
توصیه قرآن؛ رمز موفقیت همسران
توصیه قرآن؛ رمز موفقیت همسران بر اساس آیات و روایات و سیره معصومین علیهم السلام این نکته اساسی بدست می‌آید که تشکیل خانو ...
کسی که 3بار در قرآن نفرین شده
شخصی که 3 بار در قرآن نفرین شده از اثرات  نیکی کردن به دیگران افزایش عمر انسان است. امام رضا(علیه السلام) فرمودند : برای اف ...
تأکید قرآن بر رابطه عاطفی با خدا
تأکید قرآن بر رابطه عاطفی با خدا تأکیدات فراوان خداوند متعال برای اهتمام به دعا و راز و نیاز با خداوند و تأکیدات منحصر بفرد ...
نماز در آیینه قرآن
نماز در آیینه قرآن نماز بازدارنده از فحشاء و منکرات سوره عنکبوت ، آیه :45 اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاه ان الصل ...
چگونه قرآن بخوانیم؟
چگونه قرآن بخوانیم؟ آیة الله امجد می‌فرماید: «هر گاه از علامه طباطبایی می‌پرسیدم: چگونه قرآن بخوانیم؟ می‌فرمودند: «توجه داش ...
داستانهای قرآنی
امیر خدابخش خدایا من شما را خیلی دوست دارم. خدایا من می خواهم ...
داستانهای قرآنی
     
موضوعات
کامپیوتر و اینترنت کامپیوتر و اینترنت
مذهبی مذهبی
تغذیه تغذیه
سلامت سلامت
خانواده خانواده
اسرار خانه داری اسرار خانه داری
علمی علمی
گوناگون گوناگون
مطالب تصادفی
احساس خوشبختی کنید
کمونیسم جنسی یا ازدواج موقت
دیر شده از این آرزوها نفرمائید!
معرفی کلید های میانبر اینترنت اکسپلورر
شهادت سوم در اذان شیعه
بهترين دارو
گونه‌اى از تجلى ايمان به خدا
طرح مقابله با بدعتی ناروا
کافئين با سرطان پوست مبارزه مي‌کند
راهنماي خريد بلندگو
شناسایی
وقتی مهدی(علیه السلام) بیاید
آیا در برزخ تکامل هست؟
با ماه نشینی، ماه شوی
هواپیمای کاغذی
روش تربیتی امام حسین در قیام
بر مزار غربت
فواید کوه ها به روایت قرآن
نگاهى به سیماى امام صادق علیه السلام (1)
بشارت به عذاب، زنگ بیدارباش
آیا پدر و مادر خوبی هستیم؟
از حروف مقطّعه چه می دانید ؟!
آتش امید
دهان و زبان
بابوسه ای بهشتی شوید
آمار وب سایت
تاریخروزبازدیدکننده
1395/2/17
جمعه 225
1395/2/16
پنجشنبه 1134
1395/2/15
چهارشنبه 1309
1395/2/14
سه شنبه 1252
1395/2/13
دوشنبه 1514
1395/2/12
یکشنبه 1427
1395/2/11
شنبه 1523
تعداد کاربران آنلاین : 5
تمامي مطالب بصورت خودکار و توسط نرم افزار جستجوگر ، گردآوری شده و AdSearch.ir در مورد محتوای مطالب مسئول نمی باشد.