صفحه اصلی تماس با ما

ابراهیم پدر ایمان

خلیل الله

خلیل الله روزى در اسماعیل نگاه كرد كه از شكار باز آمده بود با قدى چون سرو خرامان و روى چون ماه تابان و رخسارى چون مرجان رنگین و (گفتارى چون جان شیرین)، ابراهیم را مهر پدرى بجنبید و محبت پدید آمد.

آن شب ابراهیم در خواب دید كه اسماعیل را قربانی كن. چون روز آمد اندیشه مى كرد كه این امرى است از رحمان یا وسوسه اى است از شیطان. آن روز را روز" ترویه"نام نهادند. چون دیگر شب در خواب دید، بدانست كه آن حق است. آن شب را شب عرفه و روز را روز عرفه خوانند.

ابراهیم خلیل به فرمان جبار جلیل به مادر اسماعیل گفت: اى هاجر! این فرزند دلبند مرا جامه (اى) نیكو در پوش و سرش شانه كن و تارك(1) مباركش برآر كه وى را به نزدیك دوستى مى برم. هاجر جامه اش ‍ در پوشید و سرش را شانه زد و وى را در برگرفت و بوسه داد و گفت: چه كنم كه از دلم بر نمى آید كه تو را از خود جدا كنم:

ابلیس لعین چون از هاجر نومید شد، گفت: ابراهیم را بگویم، شاید كه پشیمان شود، پیش ابراهیم آمد و گفت: یا خلیل الله! فرزند خود مكش ‍كه آن خواب تو را شیطان نموده است. ابراهیم بانگ بر وى زد كه اى ملعون! دور شو كه شیطان تویى. خواب انبیا رحمانى (5) بوده نه شیطانى!

                               اى بر دل من غمت به خروار مرو                    رحم آر بدین دلشده زار مرو

                               گر مرگ من از رفتن خود مى طلبى            من پیش تو مى میرم زنهار مرو

خلیل الله گفت: اى هاجر! كاردى و رسنى(2) به من ده. هاجر گفت: یا خلیل الله! به زیارت دوست مى روى، كارد و رسن چه مى كنى؟ گفت: شاید گوسفندى بیابم. ابلیس پرتلبیس(3) خبر یافت، گفت: وقت آن است كه مكرى سازم و خاندان خلّت (4) براندازم. پیش هاجر آمد و گفت: مى دانى كه ابراهیم، اسماعیل را به كجا مى برد؟ گفت : به زیارت دوست. گفت: مى برد تا بكشد.

هاجر گفت: كدام پدر، پسر را كشته است؟ ابلیس ‍ گفت: مى گوید كه مرا خداى فرموده. هاجر گفت: هزار جان شیرین هاجر و فرزندش اسماعیل فداى نام حق و رهروان راه او باد!

                          چون كه است او را به جان من فرمانى                  اندر ره وصل او چه باشد جانى

ابلیس لعین چون از هاجر نومید شد، گفت: ابراهیم را بگویم، شاید كه پشیمان شود، پیش ابراهیم آمد و گفت: یا خلیل الله! فرزند خود مكش كه آن خواب تو را شیطان نموده است. ابراهیم بانگ بر وى زد كه اى ملعون! دور شو كه شیطان تویى. خواب انبیا رحمانى (5) بوده نه شیطانى. گفت: آخر دلت مى دهد كه جگر گوشه خود را به دست خود بكشى. گفت: بدان خداى كه جان خلیل به فرمان اوست كه اگر مرا از شرق عالم تا به غرب عالم فرزندان بود و دوست فرماید كه همه را قربانى كن، كنم و هیچ اندیشه نكنم:     

                             شوریده نباشد آنكه از سر ترسد                  عاشق نبود آنكه ز خنجر ترسد

                               تا چند ز سر بریدنم ترسانى                    آن را كه سر تو باشد از سر ترسد؟

ابلیس لعین چون از خلیل نومید شد رو به اسماعیل نهاد و گفت: پدر تو را مى برد تا بكشد. اسماعیل گفت: سبب كشتن من چیست؟ گفت: پدرت مى گوید كه خدا امر فرموده است. گفت: حكم حق را گردن باید نهاد، هر چه فرماید (ما را) فتوح بود:

                           دلدار مرا گفت كه خونت ریزم                      گفتم كه فتوح است از آن نگریزم

                           یك دل چه بود هزار جان مى باید                  تا چون بكشى بار دگر برخیزم

اسماعیل بدانست كه شیطان است. سنگ برگرفت و به وى انداخت و آن سگ را به سنگ دور كرد. در آن موضع كه وى سنگ انداخت حق تعالى واجب كرد كه حاجیان سنگ اندازند. اسماعیل پدر را آواز كرد اى پدر! توقف كن تا من در پیش روم كه شیطان در پس من است و مرا وسوسه مى كند اگر چه من نمى ترسم و از كشتن باك ندارم:

ابراهیم خلیل به فرمان جبار جلیل به مادر اسماعیل گفت: اى هاجر! این فرزند دلبند مرا جامه (اى) نیكو در پوش و سرش شانه كن و تارك(6) مباركش برآر كه وى را به نزدیك دوستى مى برم.

                   بر سر بازار عشق آزاد نتوان آمدن                           بنده باید بودن و در بیع جانان آمدن

               نیم شب پنهان به كوى دوست گمنامان روند               شهره نامان را مسلم نیست پنهان آمدن

               عاشقان را سر بریدن بهر جانان سنت است                بر سر نطع (7)ملامت پاى كوبان آمدن

چون به منى رسیدند ابراهیم، اسماعیل را خبر داد و گفت:« یا بُنَىَّ اِنِّى اَرى فِى المَنامِ انِّى اَذبَحُكَ»(7) گفت: اى پسر! در خواب دیده ام كه تو را قربان كنم. گفت:یا اَبَتِ افعَل ما تُؤمَر؛(8) اى پدر بكن آنچه را فرموده اند. ابراهیم گفت: تو چگونه صبر كنى؟ گفت:سَتَجِدُنِى انشاءَ الله مِنَ الصّابرینَ(9) اكنون اى پدر سه وصیت دارم به وصیتهاى من قیام نماى.

اول، آنكه دست و پایم ببندى كه گل آنگاه خوبتر است كه دسته بندند. ابراهیم گفت: اى پسر! جزع مى كنى كه به حضرت دوست مى روى؟ گفت: نه ، اما از آن مى ترسم كه چون تیزى كارد به حلق من رسد، حركتى كنم كه جامه تو پر خون شود و من عاصى شوم به درگاه تو.

دویم، آن است كه چون به خانه روى سلام و خدمت بى شمار به مادر دل افگار(10) من رسانى و در صباح و رواح كه هنگام گریستن او باشد، با او مدارا كنى .

سیم، آنكه رفیقان و دوستان و یاران مرا گویى كه در وقت گل و لاله چون به گلزار و لاله زار روید، از گل رخسار من یاد كنید و مرا فراموش مكنید. ابراهیم گفت: اى جان پدر! یاران تو به گلزار و لاله زار نروند:

                          این منم بى تو كه پرواى تماشا دارم              كافرم گر سر باغ و دل صحرا دارم

                         بر گلستان گذرم بى تو و شرمم ناید               بر ریاحین نگرم بى تو و یارا دارم

آنگه اسماعیل گفت: اى پدر زود باش و امر حق بجاى آر تا عاصى نشویم. ابراهیم به دل قوى دست و پاى اسماعیل را بربست. خروش از ملایكه برخاست كه زهى بزرگوار بنده اى كه از براى خدا وى را در آتش ‍انداختند و در چنان وقتى پناه با جبرئیل نداد و این ساعت از براى رضاى تو فرزند خود را به دست خود قربانى مى كند. پادشاه عالم فرمود كه ساكن باشید كه او خلیل من است، پسندیده و برگزیده من است. پس ‍ابراهیم چندان كه كارد بر حلق اسماعیل مى مالید و قوت مى كرد، نمى برید اسماعیل گفت: زود باش اى پدر و فرمان خداى بجاى آر. گفت: هر چند قوت مى كنم كارد بر مى گردد و نمى برد. گفت: اى پدر، در روى من نگاه مى كنى و شفقت پدریت نمى گذارد كه قوت كنى، روى من بر خاك نهاد و كارد بر قفاى سرم نه و به قوت كش، آنگه روى اسماعیل را بر خاك نهاد و كارد بر قفاى سر وى مالید و هر چند قوت مى كرد كارد بر مى گردید. تیزى به بالا مى شد و كندى به سوى اسماعیل.

اسماعیل پدر را آواز كرد اى پدر! توقف كن تا من در پیش روم كه شیطان در پس من است و مرا وسوسه مى كند اگر چه من نمى ترسم و از كشتن باك ندارم.

ابراهیم گفت: اى فرزند! هر چند قوت مى كنم كارد نمى برد و بر مى گردد. اسماعیل گفت: اى پدر! طعنه كن (11) و سر كارد به حلق من فرو كن. چون ابراهیم خواست كه سر كارد به حلق اسماعیل فرو برد آواز آمد كه: یا ابراهیم قدصَدَّقتَ الرُّؤیا؛(12) خواب خود راست كردى، دست از اسماعیل بدار و این گوسفند را به جاى وى قربان كن. چون ابراهیم نگاه كرد، جبرئیل آمد و گوسفندى آورد؛ چون گوسفند بر زمین نهاد، ابراهیم خواست كه گوسفند را بگیرد، گوسفند بجست. ابراهیم در عقب وى رفت و وى را بگرفت. چون باز آمد. اسماعیل را گشاده دید.

گفت: اى فرزند كه ترا بگشاد؟ گفت: آن كه از كشتن خلاص كرد، از بستن نجات داد. جبرئیل گفت : اى ابراهیم! اسماعیل را بگوى تا دعا كند كه هر دعا كه این ساعت كند البته (13)مستجاب شود. اسماعیل گفت: خداوندا! از امروز تا به قیامت هر كه تو را یكى داند و یكى خواند و بر رسولان تو ایمان آورد، بر وى رحمت كن و وى را بیامرز. پادشاه عالم گفت: رحمت كردم و آمرزیدم.

لینک مطالب مرتبط:

وخداوند ابراهیم را دوست گرفت...

کعبه، تاریخچه بنا و بانیان آن

---------------------------------------

پی نوشت ها:

1- میان سر، فرق سر.

2- ریسمان، طناب .

3- فریب و حیله .

4- دوستى.

5- الهى.

6- فرشى چرمین كه محكوم به اعدام را بر آن نشانده ، سرش را مى بریدند.

7- صافات / 102(...پسرم! من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم)

8-  پیشین (...پدرم هر چه دستور داری اجرا کن)

9- پیشین/ 10(...به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت).

10- خسته و رنجور.

11- ضربه اى به من بزن .

12- پیشین/105.

13- قطعا.

----------------------------------------

منبع:

مقدم، کاظم، برگرفته از داستان عارفان.

توجه : در صورت ناقص بودن مطلب لطفا به لینک منبع مراجعه بفرمایید.
 برچسب ها : 

پدر

ایمان

ابراهیم

 منبع : Tebyan.net   لینک منبع : ابراهیم پدر ایمان
مطالب مرتبط  با ابراهیم پدر ایمان
ابراهیم پدر ایمان
ابراهیم پدر ایمان خلیل الله روزى در اسماعیل نگاه كرد كه از شكار باز آمده بود با قدى چون سرو خرامان و روى چون ماه تابان و رخس ...
اینگونه دعاهایمان مستجاب می شود!!
اینگونه دعایمان مستجاب می شود سخن در باب کیفیت و چگونگی دعا و تأثیر آن بر استجابت فراوان است . در این میان نکته ای حائز اهمی ...
پدرتان را به نام صدا نزنید
پدرتان را به نام صدا نزنید! والدین و فرزندان هر یک حقوق متقابلی بر هم دارند که ادب و اخلاق حکم می‌کند تا هر دو نسبت به ...
اهمیت یاد پدر و مادر در نماز های یومیه!
اهمیت یاد پدر و مادر در نمازهای یومیه دعا براى والدین، گذشته از آن كه وظیفه فرزند است عبادتى برتر و اطاعتى بزرگ در نز ...
به راستی نفرین هایمان تأثیر دارند؟
به راستی نفرین هایمان تأثیر دارند؟ در حقیقت نفرین نوعی انتقام گیری از کسی است که ستمی از او به ما رسیده است. در حالی که ...
کیفر آزردن پدر و مادر چیست؟
کیفر آزردن پدر و مادر چیست؟ حواسمان باشد خدای ناکرده کوچکترین بی احترامی نسبت به عزیزترین آفریده‌های الهی یعنی پدر و مادر ...
وای بر پدری که عاق فرزندش شود!
وای بر پدری که عاق فرزندش شود بیچاره کسی که عاق پدر و مادر باشد. نه در دنیا خیر می بیند نه در آخرت. و نه از عمر خود بر می خو ...
با بد اخلاقی پدرم چه کنم؟!
با بداخلاقی پدر چه کنم؟ با بداخلاقی پدر چه کنم؟ نگویید لطفا تحمل و ثواب و ...خودم مذهبی‌ام این‌ها را خوب می‌دانم. راه حل می‌ ...
گناهان از بین برنده ایمان
گناهان از بین برنده ایمان گناهانی که انسان را از ایمان خارج می‌کند مشخص و نام ببرید؟ پاسخ اجمالی در روایات وار ...
گیر استجابت دعاهایمان کجاست؟
گیر استجابت دعاهایمان کجاست؟ بسیار می‌شنویم که می‌گویند: "دعایمان مستجاب نمی‌شود!" یا اینکه "چه کنیم که دعایمان مستجاب شود؟" ...
ای کاش دعاهایمان مستجاب نمی شد!!!
ای کاش دعاهایمان مستجاب نمی ‌شد!!!  اگر انسان حاجت‌مند، برای رفع گرفتاری خود دعا کند و استجابت دعای او به مصلحت نباشد، خداو ...
خدمتكار پدر و مادر همنشین انبیا است!
خدمتكار پدر و مادر همنشین انبیا است! محبت به والدین به ویژه آنانکه در دوره پیری و کهنسالی قرار دارند مورد تاکید فراوان ...
تست سنجش ایمان!
تست سنجش ایمان! مۆمنان حقیقى آنها هستند، براى آنان درجات (فوق العاده‏اى) نزد پروردگارشان است و براى آنها آمرزش و روزى بى نق ...
سفره‌های هفت سین و پدر و مادرهای رانده شده!
سفره‌های هفت سین و پدر و مادرهای رانده شده! نزدیک عید که می‌شود چشمشان بر در اتاقشان است که شاید کسی در بزند و بگوید بابای ...
3وظیفه مهم پدران در قبال فرزندان
3وظیفه مهم پدران در قبال فرزندان از منظر اسلام، پدر دارای نقشی ویژه و منحصر به فرد در نظام تربیتی خانواده می‎باشد، به طوری ک ...
ایمان صرفاً یک امر درونی و اعتقادی نیست!
ایمان صرفاً یک امر درونی و اعتقادی نیست! ایمان به ادعا و آرزو نیست بلکه ایمان آن است که در دل خالص باشد و عمل آن را تصدیق ...
حق مادر از نیکی دو برابر پدر است
حق مادر از نیکی دو برابر پدر است رسول خدا(صلی الله علیه وآله) می‌فرماید: هرگاه در نماز مستحب بودی و پدرت تو را فرا خواند، نماز ...
برخیز ابراهیم! ...
برخیز ابراهیم! ... برخیز ابراهیم! ... این صدای وحی است که تو را می‏خواند. ابراهیم! برخیز و تمام دل بستگی‏ات ـ اسماع ...
حق نیکی از مادر دو برابر پدر است
حق نیکی به مادر دو برابر پدر است رسول خدا(صلی الله علیه وآله) می‌فرماید: هرگاه در نماز مستحب بودی و پدرت تو را فرا خواند، ...
عملی که مرگ را برایمان راحت می کند
عملی که مرگ را برایمان راحت می کند ! یاد مرگ و منازل آخرت و نیز تفکّر پیرامون عالم قبر و قیامت، مانع سقوط انسان به درّه ت ...
چه زمانییا رب گفتن‌هایمان حقیقی است؟
چه زمانی"یا رب" گفتن‌هایمان حقیقی است؟ کسی که قصد پروردگار عالم را دارد، طبعاً باید یک : معرفت داشته باشد؛ دو : مقصد شن ...
محکم ترین دستگیره ایمان
محكمترین دستگیره ایمان عشق و محبت از داشته های فطری انسان است که اگر بی جا مصرف و یا به شکل نادرست از آن استفاده شود آثار مخ ...
نامه ای از پدری مهربان به دختران جوان
نامه ای از زبان پدری مهربان به دختران جوان اشاره: روز بیست و یكم تیرماه سالروز قیام مردم شریف مشهد علیه كشف حجاب رژیم پهلوی ...
مسؤلیت ما در برابر غذایمان !
مسؤلیت ما در برابر غذایمان ! بررسی آیات و روایات، نشانگر آن است که دین اسلام مسئولیتهای بسیاری را در قبال نعمتهای الهی - که ...
16 نکته برای تقویت ایمان!!
16 نکته برای تقویت ایمان!! خیلی از ما آرزومندیم که انسانی پاک و وارسته باشیم، گناه نکنیم، در مقابل امر خداوند تسلیم مطلق ...
عملی که ایمان را نابود می کند !
عملی که ایمان را نابود می کند ! از مهم تر ین عوامل و زمینه‌های فكری انحطاط فردی و نیز از جمله رذایل اخلاقی می‌توان به عدا ...
احترام به پدر، سازنده آینده‌ای درخشان
احترام به پدر، سازنده آینده‌ای درخشان پیامبر خدا در پاسخ به سؤال از حق پدر بر فرزندش فرمود: «لا یسَمِّیهِ بِاسْمِهِ وَلا ...
میزان علاقه به همسر نشان دهنده میزان ایمان
میزان علاقه به همسر، نشان دهنده میزان ایمان ارتباط کلامی و محبت آمیز در سوره روم آیه 21 چنین می خوانیم: «و از آیات خ ...
حقوق شگفت پدر و مادر در سن پیری
حق شگفت‌ پدر و مادر در سنین پیری جوانی در زمان زنده بودن پدر و مادرش به آنان فراوان خدمت می‌کند، پس از مرگ والدین خود در وصی ...
چرا دعایمان برای ازدواج نمی گیرد
چرا دعایمان برای ازدواج نمی گیرد؟      دختر خانمی دانشجو، سؤال می کند سن ازدواج من از خط قرمز هم عبور کرده، خواستگار برایم ن ...
چرا آتش ابراهیم(ع) را نسوزاند؟
چرا آتش ابراهیم(علیه السلام)را نسوزاند؟ نمرود ، حضرت ابراهیم را در منجنیق گذاشت و به سوى آتشْ پرتاب کرد . میان زمین و آسمان ...
پدر و مادر دو گوهر ارزشمند عالم هستی
پدر و مادر دو گوهر ارزشمند عالم هستی پروردگار هستی نعمت های فراوانی در اختیار ما انسان ها قرار داده، نعمت هایی که هر یک ...
چرا خدا با ابراهیم (ع) دوست شد؟
چرا خداوند با ابراهیم (ع) دوست شد؟ اندر فواید نماز شب رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: بر شما باد به برپایی نماز ...
من نادعلی می خوانم که پدر جَدِّ نماز است!
ضرب المثل ها (3) من نادعلی می خوانم که پدر جَدِّ نماز است! ضرب المثل ها (1): آش «معاویه» را می خورد و پشت سر «علی» نماز ...
ابراهیم حنیف (ع )
     
ابراهیم (ع)
     
ابراهیم و اسماعیل علیه السلام
     
به پدر و مادرمون احترام بذاریم
به پدر و مادرمون احترام بذاریم بچه های گلم؛می دونید دو تا نعمت بزرگه که خدا به ما داده و ما هم باید قدر این نعمتها رو بد ...
سوره ابراهیم
سوره ابراهیم سوره ابراهیم دارای 52 آیه است. سوره ابراهیم در «مکّه» نازل شده، به استثناى آیات 28 و 29، که طبق گفته ...
چطور مراقب دندان هایمان باشیم؟
چطور مراقب دندان هایمان باشیم؟ آیا می دانید که مراقبت از دندان ها و لثه نه تنها موجب افزایش طول عمر شده بلکه خطر بیمار ...
پدری که هنوز قصه‌هایش تمام نشده است
پدری که هنوز قصه‌هایش تمام نشده است (مهدی آذر یزدی) مهدی آذر یزدی نویسنده معروف داستانهای كودكان در سال 1300 در خرمشاه حوم ...
آیا راضی نیستی که من پدر تو باشم؟
آیا راضی نیستی که من پدر تو باشم؟ پیامبر (ص) روزی برای ادای نماز عید از منزل خارج شدند، دیدند بچه ها با همدیگر بازی می ...
پدر شعر فارسی (2)
پدر شعر فارسی (2) شعر رودکی به قدری امیر را تحت تاثیر قرار داد که او بی آنکه کفش هایش را بپوشد، سوار اسب شد و به سوی بخارا ...
پدر من
پدر من یک راننده است
همسرانی چسبیده به خانواده پدری
همسرانی چسبیده به خانواده پدری آقای مشاور شوهرم تمام وقت خودش را با خانواده اش می گذارد اصلاً وقتی برای ما نمی گذارد و ...
منظر عواقب دل شکستن هایمان باشیم !!
منتظر عواقب دل شکستن هایمان باشیم!! شكستن دل انسان مۆمن كه به تعبیر روایات، احترام او از كعبه بیشتر است، دارای آثار وضعی و ...
چگونه خانه‌هایمان را قرآنی کنیم؟!
چگونه خانه‌هایمان را قرآنی کنیم؟! یکی از مواردی که در زندگی ما به عنوان یک مسلمان کمتر بدان توجه می شود تلاوت قرآن به ع ...
آرزو دارم یک دقیقه طعم ایمان را بچشم!!
آرزو دارم یک دقیقه طعم ایمان را بچشم!! هر کاری می‌کنم، انگار نفسم خدا را قبول نمی‌کند، کتاب‌های زیادی نیز در این زمینه مطالع ...
پدری همگام با پسر
پدری همگام با پسر رابطه میان پسرها و پدرها در چهارچوب وظایف مسۆولیت های پدران خانواده تحلیل می شود. متأسفانه پدران نمی دانن ...
یک پدر تمام عیار باشید
یک پدر تمام عیار باشید دخترها به پدر نیاز دارند دختر این تصاویر ذهنی را در افرادی چون شریک زندگی اش جستجو می کند تا به این ...
پدران وبلوغ دختران
پدران و بلوغ دختران مواجهه صحیح والدین و نوجوانان و جوانان با این نیاز نیرومند در فاصله زمانی بین بلوغ و ازدواج نقش بسز ...
پدري که شاهد اعمال توست
پدری که شاهد اعمال توست مردم، در وادی حیرت، سرگشته بودند و در فتنه و فساد، دست و پا می‌زدند و هوس‌ها آنان را فریفته و نخوت ...
لسان صدقی که حضرت ابراهیم از خدا خواست چه بود؟!
لسان صدقی که حضرت ابراهیم از خدا خواست چه بود؟! در آیه 84 سوره شعراء آمده است؛ حضرت ابراهیم(علیه السلام) از خدا می‌‌ ...
دلم برای صدای قرآن اهل ایمان تنگ است
دلم برای صدای قرآن اهل ایمان تنگ است راهکاری برای قرآنی شدن برای آنان که دوست دارند قرآن را در آغوش بگیرند. ...
هر ایمانی ارزش ندارد!
هر ایمانی ارزش ندارد! ایمان مانند درختی پر بار و پر ثمر است که اگر جوانه آن در روح و جان کسی کاشته شود و درست آبیاری گردد ...
چرا قرآن حق حضانت فرزند را به پدر می دهد؟
چرا قرآن حضانت فرزند را به پدر می دهد؟ با وجود زحمات فراوان زنان در امر تربیت، چرا قرآن او را در موقع طلاق از بچه بی‌ب ...
ابراهیم یک شخصیت جهانی!!
ابراهیم یک شخصیت جهانی!! خداوند جسم نیست تا نیازمند خانه باشد. كلمه‏ى «بَیْتِیَ» در این آیه همانند «شهر الله» درباره ماه ...
مرض ایمان سوزی به نام شرک
مرض ایمان سوزی به نام "شرک" شرک دو پیامد خطرناک دارد حتى در مورد پیامبران الهى اگر به فرض محال مشرک شوند: نخست مسأله ...
ترازویی برای سنجش ایمان افراد!
ترازویی برای سنجش ایمان افراد! اولین شاخصه امّت واقعی حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله)، نه نماز اول وقت و به جماعت است ...
نامه ای از پدر به فرزندانش
نامه ای از پدر به فرزندانش وای بر من ...! رفتار من با كلام الله مثل رفتار آن بچه ها با نامه های پدرشان است! من هم قرآن را ...
شکر بر داشته ها یا غبطه بر نداشته هایمان؟!
شکر بر داشته‌ها یا غبطه بر نداشته‌هایمان؟! ما همیشه به دیگران غبطه می خوریم و تمام داشته های خود را نادیده می گیریم، مگر ...
رابطه متقابل ایمان و عمل
رابطه متقابل ایمان و عمل   با توجه به حقایقی که قرآن کریم برای ما بیان فرموده است ما می‌توانیم راه زندگی خود را بهت ...
دعاى ابراهیم براى امنیت و اقتصاد شهر مكه‏
دعاى ابراهیم براى امنیت و اقتصاد شهر مكه‏ وَ إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِن ...
لزوم ایمان و تولّى، نسبت به مقدّسات!
لزوم ایمان و تولّى، نسبت به مقدّسات! انسان با پیروى از هوس ها و ارتكاب گناه، از مدار حقّ خارج شده و به سوى كفر تمایل پی ...
اسرائیلیات در داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام)
اسرائیلیات در داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) ذبیح کیست؟ اسحاق یا اسماعیل؟ برخی مفسّران اسلامی، بدون آگاهی از ...
پدرمان آدم علیه السلام از گناهان پاک بود
پدرمان آدم علیه السلام از گناهان پاک بود یکی از سوالاتی که درباره پیامبران در ذهن پیدا می شود آن است که آیا آنان کاملا مع ...
در خوردن هایمان مراعات مردم را هم بکنیم
در خوردن هایمان مراعات مردم را هم بکنیم به امام صادق علیه السلام خبر می‌دهند که نان گندم در جامعه کم است. امام می‌گوید پس من ...
چه کنیم فرشتگان برایمان طلب آمرزش کنند؟
چه کنیم فرشتگان برایمان طلب آمرزش کنند؟! خانه ای که در آن قرآن خوانده می شود و دین در آن خانه حاکم است، برای فرشتگان، مانن ...
طعم واقعی ایمان زیر چتر استقامت
طعم واقعی ایمان زیر چتر استقامت آیات الهی به این حقیقت اشاره دارند که صرف اظهار ایمان به تنهایی نمی تواند سبب خوشبختی شما ...
موضوعات
کامپیوتر و اینترنت کامپیوتر و اینترنت
مذهبی مذهبی
تغذیه تغذیه
سلامت سلامت
خانواده خانواده
اسرار خانه داری اسرار خانه داری
علمی علمی
گوناگون گوناگون
مطالب تصادفی
یک مثلث مقدس در آیه قرآن
ساختمان‌هایی به اندازه یک شهر
آشنایی با خواص شقاقل
امام رضا(علیه‌السلام) با چه دعایی افطار می‌کرد؟
راه تشخیص نشاط کاذب و حقیقی
در مدح سید اطهر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام
حس خوب با تو بودن
همراز
TextMaker انتخابی بهتر نسبت به Word مایکروسافت
حیوان های خداپرست!
چرا دین اسلام بهترین دین خداست؟
باید به طرف شهر خودمان شلیک می کردیم
نگاه مهربان پدر بزرگ (1)
نجات انسان از بی هدفی
تقلید، چرا و چگونه؟
زیباترین دلیل من برای نگاه نکردن به نامحرم
نکاتی برای تلاوت قرآن
پر حرفی در دنیای کودکانه
اولین کسی که وارد بهشت می شود
نقش رصدخانه ملی در آینده نجوم ایران
امام سجاد(علیه السلام) و حکومت
میدونی اربعین چه روزی است؟
تاريخچه زندگى رسول اكرم صلى الله عليه و آله
اسلام دین خشونت یا مدارا ؟!
مسابقه یک صدا؛ یک سوال 10
آمار وب سایت
تاریخروزبازدیدکننده
1395/2/12
یکشنبه 497
1395/2/11
شنبه 1523
1395/2/10
جمعه 1351
1395/2/9
پنجشنبه 1337
1395/2/8
چهارشنبه 1336
1395/2/7
سه شنبه 1547
1395/2/6
دوشنبه 1763
تعداد کاربران آنلاین : 4
تمامي مطالب بصورت خودکار و توسط نرم افزار جستجوگر ، گردآوری شده و AdSearch.ir در مورد محتوای مطالب مسئول نمی باشد.