صفحه اصلی تماس با ما

توسل به حضرت زینب (علیهاالسلام)

حضرت زینب علیهاالسلام

سرت را پایین مى‏اندازى، طاقت این كه سر بلند كنى و به چشمان مادر خیره شوى را ندارى. نگاهت را به گوشه تاقچه روى عكس پدر، كه خیره نگاهت مى‏كند، ثابت مى‏كنى؛ این روزها عجیب دلِ گرفته‏اى دارى!

هنوز نتوانسته‏اى باور كنى كه براى همیشه، خانه‎نشین شده‏اى. وقتى یادت مى‏آید كه درس و مدرسه را براى همیشه مى‏خواهى ترك كنى، دلت مى‏سوزد. احساس مى‏كنى از نوك پا تا سرت تیر مى‏كشد و اندوهى عمیق تو را از بودن، پشیمان مى‏كند.

ـ فوزیه، دخترم! اینقدر به خودت فشار نیار، من تحمّل غصّه‏هاى تو را ندارم.

نگاهت را بر مى‏گردانى؛ به گوشه اتاق كه مادر نشسته خیره مى‏شوى؛ یك لحظه آرزو مى‏كنى كاش پاهایت رمقى در خود داشت و مى‏توانستى بلند شوى، مى‏دویدى و مادر را در آغوش مى‏كشیدى!

آب دهانت را قورت مى‏دهى. بغضى سنگین، گلویت را مى‏فشارد. مى‏خواهى چیزى به مادر بگویى؛ مى‏خواهى چیزى بگویى و درد مادر را كمى تسكین دهى. زبان در دهانت نمى‏چرخد. پرده اشك جلوى چشمانت را مى‏گیرد و چهره شكسته و خسته مادر را تار مى‏بینى.

مادر خیره نگاهت مى‏كند. زیر لب چیزهایى را زمزمه مى‏كند. دلت برایش مى‏سوزد؛ آرزو مى‏كنى كاش هرگز نبودى! مادر این روزها غصّه‏هاى زیادى برایت خورده بود؛ شب‏ها تا دمیدن آفتاب با چشمانى اشكبار برایت دعا كرده بود، احساس شرم مى‏كنى، فكر مى‏كنى «بودنت» تنها غصّه دادن به مادر است. آه سردى از گلو بیرون مى‏دهى، چشمانت را براى لحظه‏اى مى‏بندى.

ـ انگار قسمت من این بوده! با سرنوشت كه نمى‏شه جنگید؛ شما هم غصّه من را نخورید، خداى ما هم بزرگه.

مادر تكانى به خودش مى‏دهد؛ قامتش را خمیده‏تر از همیشه مى‏بینى؛ نزدیكت مى‏آید. مى‏خواهى بلند شوى، اما پاهایت رمقى در خود نمى‏بیند كه همراهیت كند.

مادر دست روى شانه‏ات مى‏گذارد. چشم به چهره مادر مى‏دوزى، چشمانش خیسِ اشك مى‏شود. دستان سردت را توى دستان لرزانش مى‏گیرد.

ـ شرمنده‏ام دخترم! دیگر نمى‏دونم چه كار كنم؟ به كدوم دكتر نشانت دهم؟

سرت را پایین مى‏اندازى، احساس تشنگى مى‏كنى؛ مى‏خواهى از مادر جرعه‏اى آب بگیرى، اما مى‏بینى آب هم نمى‏تواند عطشت را از بین ببرد.

ـ علاج من مادر! علاج من فقط دست خانم زینب هست و بس.

و بعد در حالى كه اشك در چشمانت حلقه زده، مى‏گویى:

ـاین روزها، مال اونه، صاحبش اونه. تو رو قسمت مى‏دم به حقّ این روزها منو ببرید حرم خانم. دیگر كارى به كار من نداشته باشید؛ خانم خودش مى‏دونه از مهمونش چه جور پذیرایى كنه.

مادر چیزى نمى‏گوید، دست روى زمین مى‏گذارد و به زحمت بلند مى‏شود.

ـ محسن، محسن پسرم!

ـ بله مادر! چیزى شده، اتفاقى افتاده؟

مادر با دست اشاره به تو مى‏كند:

ـ محسن جان، پسرم! امشب شب عزیزیه، فوزیه را بردارید ببرید به شام، شاید بى‏بى زینب خودش یه نظرى به حال دخترم بكنه.

محسن نگاهت مى‏كند؛ سرت را پایین مى‏اندازى تا نگاهت با نگاه محسن گره نخورد.

ـ خواهر! تو خودت خواستى برى شام؟

با تكان دادن سر، به برادر مى‏فهمانى كه دلت هواى شام كرده و خودت خواسته‏اى. محسن از جا بلند مى‏شود:

ـ آخه تو را با این حال چگونه از شهر حلب تا شام ببریم؟ راهِ كمى نیست. تازه، تو را نمى‏توانیم با این حالى كه دارى، تكونت بدیم!

از حرف محسن دلخور مى‏شوى:

ـ داداش! تو رو به خدا، دلم یه ندایى مى‏ده. منو ببرید حرمش تا شفامو از خودش بگیرم.

محسن كنار پنجره مى‏رود و از پشت شیشه كدر، چشم به حیاط مى‏دوزد. صداى نوحه و عزادارى از بلندگو بلند مى‏شود و سكوت خانه را به هم مى‏زند. محسن نفس عمیقى مى‏كشد:

ـ اگر قراره شفات بده، اگه مى‏خواد نظرى به تو بكنه، تو همین گوشه كه خوابیدى، همین جا كه هستى، شفات مى‏ده. اینو بدون هر جا باشى، شفا مى‏گیرى.

حضرت زینب علیهاالسلام

محسن حرفش را كه به اتمام مى‏رساند، با عجله از اتاق خارج مى‏شود، صدایش را مى‏شنوى كه مى‏گوید:

ـ مامان! زنجیر منو كجا گذاشتى؟ دیشب كه از هیأت اومدم، گذاشته بودم روى تاقچه.

دستت را از زیر لحاف بیرون مى‏آورى؛ دسته زنجیر را كه از عرق كف دستت خیس شده، مى‏بینى. آخه دیشب از همان لحظه كه محسن زنجیر را روى تاقچه گذاشته بود، از مادر خواسته بودى آن را برایت بیاورد. تا صبح، چشم به زنجیر دوخته بودى؛ بارها از خود پرسیده بودى: چندین بار این زنجیر با سوز سینه و اشك برادر بالا و پایین آمده بود؟ دلت مى‏خواست بلند مى‏شدى پیراهن برادر را كنار مى‏زدى و كبودى‏هایى كه زنجیر از خود به جاى گذاشته بود را مى‏دیدى. صداى مادر توجه‏ات را به خود جلب مى‏كند:

ـ فوزیه! زنجیر را دیشب دادم دستت، كجا گذاشتى؟

تكانى به خودت مى‏دهى، دستت را بالا مى‏آورى و زنجیر را به مادر مى‏دهى.

ـ مامان! شما برید، دلم مى‏خواد تنها باشم. برید مهمون حسین مظلوم و غریب شوید؛ واسم دعا كنید، دعاى شما مستجاب مى‏شه.

حرفایت همچون تیرى، دل مادر را مى‏سوزاند. سر بر مى‏گرداند تا اشكش را نبینى. شانه‏هایش كه تكان مى‏خورد، مى‏فهمى كه مادر دلسوخته‏تر از توست.

تاریكى، فضاى اتاق را در بر مى‏گیرد. چشم مى‏چرخانى، چیزى نمى‏بینى؛ تنها نورى كه دلت را روشن مى‏كند، نور ماه است. صداى گریه و سینه زنى از توى كوچه به گوشت مى‏رسد. مى‏خواهى بلند شوى و از پشت پنجره چشم به عاشقانى بدوزى كه به عشق حسینشان آمده‏اند و عزادارى مى‏كنند.

دستانت را روى زمین مى‏گذارى و خودت را به سوى پنجره مى‏كشانى. دردى توى بدنت مى‏پیچد؛ لرزه بر بدنت حاكم شده و با سر بر زمین مى‏افتى. درد پاهایت شدّت مى‏گیرد. اتاق با تمامى وسایلش دور سرت به چرخش در مى‏آید. تحمّلت را از دست مى‏دهى، بغض سنگینى كه در این چند روزه گلویت را مى‏فشارد و به خاطر مادرت كنترل كرده‏اى، مى‏شكند. فریاد بلندى مى‏زنى؛ چشمهایت را مى‏بندى:

ـ یا حسین! قربون غریبى‏ات برم؛ قربون مظلومى‏ات برم. مظلومى كه به خاطر مظلومیتش، به خاطر تنهایى‏اش، كوچك‏ترین فرزندش را جلوى تیر دشمن گرفت؛ از دشمن براى فرزند شش ماه‏اش آب خواست. تو را به همون فرزندت قسم مى‏دم، بر لباى تشنه‏اش و گلوى خشكیده‏اش! كمكم كن، نجاتم بده. من دیگر تحمّل ندارم.

انگار كبوتر دلت در حرم بى‏بى به پرواز درآمده؛ دست توسّل به سمت ضریح گرفته‏اى و با ناله‏اى جانسوز، عرضه مى‏دارى:

ـ زینب جان! دلم گرفته؛ خانم جون! دارم دق مى‏كنم، دارم خفه مى‏شم. دیگر طاقت ندارم، یا باید شفام بدى یا براى همیشه دعوتم كنى پیش خودت. تورو قَسم مى‏دم به بدن تكّه تكّه برادرت، به مظلومیت مادرت!

صداى گریه‏ات آنقدر بلند مى‏شود كه دیگر نه چیزى مى‏بینى و نه چیزى مى‏شنوى؛ خودت هم نمى‏دانى كه چشمهایت گرمِ خواب شده است!

صداى اذان صبح توى گوشت مى‏پیچد. چشمهایت را نیمه‏باز مى‏كنى، دلت با شنیدن آواى دلنشین «مؤذّن» آرام مى‏شود. مى‏خواهى بلند شوى، نمى‏توانى؛ مى‏خواهى وضو بگیرى و نمازت را به جا بیاورى. یكباره احساس مى‏كنى كسى دستتو گرفته؛ صداى مهربان و دلنشینى مى‏شنوى كه به تو مى‏گوید:

ـبلند شو؛ برخیز فوزیه!

چیزى نمى‏فهمى، ندایى از عمق دلت مى‏گوید: «دستش را بگیر و بلند شو.» دستش را محكم به دست مى‏گیرى؛ بدون اینكه خودت بدانى چه شده، از جا بلند مى‏شوى. انگار از یاد برده‏اى كه پاهایت طاقت نگه داشتن جسم سنگینت را ندارد!

باوركردنش برایت مشكل است. هنوز نمى‏دانى خواب هستى یا بیدار. چشم در اطراف مى‏چرخانى، كسى را نمى‏بینى؛ قدمهایت را آهسته بر مى‏دارى. چشمت به مادرت مى‏افتد كه گوشه‏اى به خواب رفته. احساس سبكى مى‏كنى؛ آنقدر سبك شده‏اى كه مى‏خواهى پرواز كنى. ناخودآگاه لبانت حركت مى‏كند:

ـ اللّه اكبر، اللّه اكبر، لا اله الاّ اللّه. خدایا! شكرت، قربونت برم خانم.

و سپس با دیدگانى بارانى و لبى پرتبسّم مى‏گویى:

ـ مامان! پاشو ببین خانم زینب شفام داد. پاشو ببین دستامو گرفت. ببین دیگه فلج نیستم. مامان! چشماتو باز كن.

مادر بیدار شده و حیرت زده نگاهت مى‏كند. چشمانش را با دست مى‏مالد. انگار هنوز شفاى دخترش را باور نكرده است. خودت را در آغوشش مى‏اندازى، مادر نیز تو را در آغوش مى‏فشارد و بوسه بارانت مى‏كند. گاه دستانش را به سوى آسمان بلند كرده، و زبان به شكر مى‏گشاید و همچنان با شوق، نگاهت مى‏كند.

سیلاب اشك، صورتت را خیس مى‏كند. به تصویر و قاب عكس «كربلا» نگاه مى‏كنى و بسان مادرت با شفیعان درگاه الهى به زمزمه مى‏نشینى:

ـ آقاجون! قربونت برم. خانم جون! فدات بشم؛ مى‏دونستم نگام مى‏كنى، مى‏دونستم جوابمو مى‏دى، مى‏دونستم هر كى صدات كنه، زود جوابش مى‏دى.

هوا كم كم روشن مى‏شود؛ تاریكى غم نیز در میان سپیدى لبخند خانواده، محو مى‏شود.


"لیلا اسلامی گویا"

برگرفته از کتاب داستان‏هایى از حضرت زینب(علیهاالسلام)، شهید احمد میرخلف‎زاده و قاسم میرخلف‎زاده.

تنظیم تبیان: گروه دین و اندیشه، هدهدی

 

توجه : در صورت ناقص بودن مطلب لطفا به لینک منبع مراجعه بفرمایید.
 برچسب ها : 

السلام

حضرت

زینب

علیها

توسل

 منبع : Tebyan.net   لینک منبع : توسل به حضرت زینب (علیها السلام)
مطالب مرتبط  با توسل به حضرت زینب (علیها السلام)
توسل به حضرت زینب (علیها السلام)
توسل به حضرت زینب (علیهاالسلام) سرت را پایین مى‏اندازى، طاقت این كه سر بلند كنى و به چشمان مادر خیره شوى را ندارى. نگاهت را ...
انتخاب نام حضرت زینب (س)
انتخاب نام حضرت زینب (س) نامی آسمانی هنگام ولادت حضرت زینب (س)، چون رسول خدا در سفر بود، حضرت فاطمه (س) از همسرش علی ( ...
حضرت زینب علیهاالسلام در یک نگاه
حضرت زینب علیهاالسلام در یک نگاه پر رفت و آمدترین خانه «محله بنی‌هاشم» را آوای شادی و سرور در آغوش گرفته بود، موج شعف و ل ...
داستان زندگی حضرت زینب (س(
داستان زندگی حضرت زینب (س) وقتی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) با هم ازدواج کردند،صاحب پنج فرزند به نام های حسن، حسی ...
آموزه‌های سیاسی اجتماعی حضرت زینب (سلام الله علیها)
آموزه‌های سیاسی اجتماعی حضرت زینب (سلام الله علیها) بررسی ابعاد گوناگون زندگی سرتاسر افتخار و حماسی زینب کبرا (سلام الله ...
چند ویژگی بارز از حضرت زینب ‌(سلام الله علیها)
چند ویژگی بارز از حضرت زینب ‌(سلام الله علیها) اگر از منظر علمی، سیاسی، فردی و اجتماعی، شخصیت زینب کبری (سلام الله علیه ...
حضرت زینب سلام الله علیها به تنهایی یک دانشگاه است
حضرت زینب سلام الله علیها به تنهایی یک دانشگاه است قهرمانی حضرت زینب (سلام الله علیها) در اوراق دفتر تاریخ محبوس مانده، ...
پیامک به مناسبت وفات حضرت زینب سلام الله علیها
پیامک به مناسبت وفات حضرت زینب سلام الله علیها        دل در گرو ولای زینب                        جان باد همی فدای زینب ...
پیامک تبریک میلاد حضرت زینب(سلام الله علیها)
پیامک تبریک میلاد حضرت زینب(سلام الله علیها) استقامت در لغت صبر است و معنا زینب است صبرباشد قطره ای ناچیزو دریا زین ...
زهد و مهریه حضرت زینب(سلام‌الله‌علیها)
 زهد و مهریه حضرت زینب(سلام‌الله‌علیها) در زهد بی‌همتا... پس از آنکه زینب (علیها‌السلام ) به سن رشد رسید، خواستگاران ...
مقام نیابت خاصه حضرت زینب(سلام‌الله‌علیها)
مقام نیابت خاصه حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) اسوه حسنه زندگی به مثابه کوهی می‌ماند که دارای فراز و نشیب‌های گوناگون و پر ...
القاب پنچاه گانه حضرت زینب(س)
القاب پنچاه گانه حضرت زینب (س) زینب در لغت به معناى درخت نیكو منظر آمده و مخفف "زین و اَب" یعنى زینت پدر. هنگامى كه زینب ...
قبر حضرت زینب (س) کجاست؟
قبر حضرت زینب (س) کجاست؟ یکى از موضوعات مورد پرسش تعیین محل دقیق قبر مطهر حضرت زینب کبرى علیها السلام است. این سؤال به خاط ...
گزیده ای از احادیث حضرت زینب(سلام الله علیها)
گزیده ای از احادیث حضرت زینب (سلام الله علیها) وسیله ارتباط خلق و خالق ابوبکر با این سند: محمد بن زکریا، جعفر بن محمد ب ...
خصائص الزینبیه یا ویژگیهای حضرت زینب علیها السلام
معرفی کتاب خصائص الزینبیه یا ویژگیهای حضرت زینب علیها السلام سید نورالدین جزایری یکی از پژوهشگران چیره دست قرن چهارده هجر ...
کتابشناسی حضرت زینب کبری علیها السلام
کتابشناسی حضرت زینب کبری علیها السلام 1.‌ سیمای حضرت زینب علیها السلام، تاج لنگرودی، محمدمهدی، ‌تهران، نشر ممتاز،‌1375، ر ...
فرشتگان رحمت - به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب و روز پرستار
فرشتگان رحمت به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب و روز پرستار اشاره پنجم جمادی الاولی، سالروز ولادت شیرزن صحرای کر ...
پیامکهای تبریک به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری علیها السلام
پیامکهای تبریک به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری علیها السلام • سر نی در نینوا می‌ماند اگر زینب نبود/ کربلا در ک ...
زینب امام رضا - نگاهی به زندگی حضرت معصومه
زینب امام رضا نگاهی به زندگی حضرت معصومه علیهاالسلام   اشاره دانم این را که بهشت است و ندانم لیکن  قبر معصومه علی ...
سرگذشت حضرت زینب از زبان پیامبر علیهماالسلام
سرگذشت زينب زبان پيامبر و على عليهماالسلام قدامة بن زائده از پدرش نقل مى‏كند كه امام سجاد عليه السلام به من فرمود: اى زائد ...
رسالت حضرت زینب چه بود؟
رسالت ‏حضرت زینب علیهاالسلام چه بود؟ نوشتن درباره رسالت‏حضرت زینب كارى بس مشكل و طاقت فرساست، اما بر حسب ضرورت، اشاره‏اى ...
چند حدیث زیبا از حضرت زینب
چند حدیث زیبا از حضرت زینب وسیله ارتباط خلق و خالق ابوبكر با این سند: محمد بن زكریا، جعفر بن محمدبن عماره‏كندى، پدرش، حسی ...
نحوه توسل به حضرت زهرا(علیهاالسلام)
نحوه توسل به حضرت زهرا(علیهاالسلام) برای توسل به حضرت فاطمه(علیهاالسلام) نماز و زیاراتی ذکر شده است که با انجام آنها می توان ...
مجلس یزید؛ اوج بروز حیای حضرت زینب علیهاالسلام
مجلس يزيد؛ اوج بروز حياي حضرت زينب عليهاالسلام «وَ مِمّا يُزِيلَ القَلب عَن مُستَقَرِّها                                     ...
حضرت زینب (علیهاالسلام) ، معلم قرآن
حضرت زینب (علیهاالسلام)، معلم قرآن یك سال پس از استقرار امیرمؤمنان علی (علیه‎السلام) در كوفه، زنان و دختران مشتاق دانش، به ...
محیط تربیتی حضرت زینب علیهاالسلام
محیط تربیتی حضرت زینب علیهاالسلام زنی كه نمی‏خواهد در حماقت و جهل زندگی كند و تسلیم دنیاپرستان شود، چگونه زیستن را از كجا و ...
حضرت زینب علیهاالسلام در مقام تسلیم و رضا
حضرت زینب علیهاالسلام در مقام تسلیم و رضا از ارزش‎های اخلاقی برای كمال ایمان و شرافت انسان، راضی بودن به قضای الهی و تسلیم م ...
بحر طویل خطبه ی حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه
بحر طویل خطبه ی حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه این شعر از كتاب "یك ماه خون گرفته،‌هفتاد و دو ستاره" سروده شاعر توانا ...
حضرت معصومه؛ زینب ثانى
حضرت معصومه؛ زینب ثانى تاریخ گویاى این حقیقت تلخ است كه حكومت بنى امیه و بنى عباس، هر دو از دشمنان قسم خورده نبوت و ولایت بو ...
200 داستان از فضائل، كرامات و مصائب حضرت زینب
معرفی كتاب 200 داستان از فضائل و كرامات و مصائب حضرت زینب این کتاب شامل 200 قطعه کوتاه درباره حضرت زینب کبری سلام الله علیه ...
القاب حضرت زینب كبری
القاب حضرت زینب كبری سلام الله علیها عالمةٌ غیرَ مُعلمةٍ : داناى نیاموخته فهمةٌ غیرَ مُفهِّمةٍ : فهمیده بى آموزگار كَ ...
واقعه هنگام ولادت حضرت زینب علیهاالسلام
واقعه هنگام ولادت حضرت زینب علیهاالسلام نقل شده است که حضرت زهرا علیهاالسلام از زمانی که حامل حضرت زینب علیهاالسلام شد روز ب ...
شباهت حضرت زینب به خدیجه کبری علیهماالسلام
شباهت حضرت زینب به خدیجه کبری علیهماالسلام حضرت زینب علیهاالسلام در فضیلت و منقبت، به حضرت خدیجه تشبیه شده است. همان طور که ...
راه های توسل به حضرت عباس علیه السلام
راه های توسل به حضرت عباس علیه السلام توسل به باب الحوائج عباس بن علی علیهماالسلام به چند طریق مختلف انجام می شود: طریق او ...
فضائل و مناقب حضرت زینب علیهاالسلام
فضائل و مناقب حضرت زینب علیهاالسلام 1- زینت پدر 2- علم الهى 3- عبادت و بندگى 4- عفت و پاكدامنى 5- ولایت مدارى 6- روحیه ...
كلیات الگوى زندگانى حضرت زینب علیهاالسلام
كلیات الگوى زندگانى حضرت زینب علیهاالسلام مقدمه شناسایى شخصیت تاریخى حضرت زینب علیهاالسلام عوامل مؤثر براى تحلیل و برنامه ...
چرا خداوند توبه قوم حضرت یونس را پذیرفت ولی فرعون را نبخشید؟
چرا خداوند توبه قوم حضرت یونس را پذیرفت ولی فرعون را نبخشید؟ توبه و انابه نوعی مرگ و رجوع است. کسی که توبه می کند در حق ...
نماز استغاثه به حضرت زهرا و رفع یک شبهه!!
نماز استغاثه به حضرت زهرا و رفع یک شبهه! آیا نماز استغاثه به حضرت زهرا علیها السلام شرک است؟ چرا در سجده به ایشان التجا می ...
داستان حضرت عیسی و فرد خودبین !
داستان حضرت عیسی و فرد خودبین ! یكی از كنیزان امام حسن (علیه السلام) شاخه گلی را به حضور آن حضرت هدیه نمود، امام حسن (علی ...
3 مصیبت برای فرزندان حضرت آدم(ع)
3 مصیبت برای فرزندان آدم(ع)!   حضرت امام سجاد(علیه السلام) فرمودند: این پسر آدم هر روز سه مصیبت دارد: مصیبت اول روز ...
آثار و برکات تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها
آثار و برکات تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها مداومت بر تسبیحات حضرت فاطمه (علیهاالسلام)، موجب محفوظ ماندن از شقاوت و بدبخ ...
دستوری که باعث خشنودی حضرت زهرا(علیهاالسلام) شد!
دستوری که باعث خشنودی حضرت زهرا(علیهاالسلام) شد! فاطمه علیها السّلام می ‏گفت: هیچ كس جز خداوند نمی داند كه من چقدر خوشحال ...
همنشین حضرت داوود(علیه السلام) در بهشت!
همنشین حضرت داوود(علیه السلام) در بهشت! حضرت داوود به خدا گفت : همنشین من در بهشت کیست ؟ به نظر می رسید که همنشین او در ب ...
رفتن به بهشت با گرفتن چادر حضرت زهرا(سلام الله علیها)
رفتن به بهشت با گرفتن چادر حضرت زهرا(سلام الله علیها) پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در روایتی می فرمایند: در قیامت، ...
عید تقرب به حضرت حق
 عید تقرب به حضرت حق عید قربان، پیام آور ایثار و فداکاری، جشن رهایی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان، عید عبادت و بندگی و اط ...
جریان حضرت سلیمان،موچه و قورباغه !
جریان حضرت سلیمان،مورچه و قورباغه ! رزق حلال مسیر فطرت ماست،آن را خراب نکنیم! مسیر حلال طبق فطرت ما است . حلال یک جاده ی ...
فضایل تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها
فضایل تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها امام صادق علیه السلام فرمود: تسبیح فاطمه سلام الله علیها را بعد از هر نماز خواندن ...
خواب سید حسن نصر الله از حضرت زهرا
خواب سید حسن نصر الله از حضرت زهرا آیت الله خزعلی به نقل از سید حسن نصرالله می گویند:در یکی از روزهایی که اسرائیل با ناوگا ...
حضرت یوسف (ع)
     
حضرت عیسی (ع)
     
حضرت عیسی (ع )
     
حضرت عیسی (ع)
     
نیکی به مادر و همنشینی حضرت موسی(ع)
نیکی به مادر و همنشینی حضرت موسی(ع) یکی از مهمترین اصول اخلاقی در مکتب اسلام، احترام به پدر و مادر است: آیات و روایات تاکی ...
سلام بر حضرت رباب
سلام بر حضرت رباب بانو رباب همسر امام حسین علیه السلام و مادر علی اصغر است. او بسیار به امام حسین علاقه داشت. امام نیز ع ...
گفتگوی حضرت سلیمان و مورچه
گفتگوی حضرت سلیمان و مورچه حضرت سلیمان علیه السلام، فرزند و جانشین حضرت داود علیه السلام و از انبیای بزرگ الهی در میان ...
داستان گردنبند حضرت زهرا(س)
داستان گردنبند حضرت زهرا(س) روزی پیامبر در مسجد نشسته بودند. عرب بادیه نشینی وارد شد و گفت: ای رسول خدا! من گرسنه ا ...
شیث(ع) جانشین حضرت آدم
شیث (ع) جانشین حضرت آدم "ثم ارسلنا رسلنا تتر اكلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیث فبعدا لقوم ل ...
زندگانی حضرت صالح علیه السلام
زندگانی حضرت صالح علیه السلام ناسپاسی قوم ثمود و تكرار تاریخ قوم عاد به سبب گناهان خود، منقرض شدند و خدا سرزمین و املاكشان را ب ...
به چه سندی ما به اهل بیت توسل می گیریم؟
به چه سندی ما به اهل بیت توسل می گیریم؟ یکی از شبهاتی که امروزه توسط برخی بیان می شود، بحث توسل است. ما در اینجا بررس ...
کتاب «قضاوتهای حضرت علی علیه السلام»
کتاب «قضاوتهای حضرت علی علیه السلام» کتاب حاضر، ترجمه کتاب«قضاء امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام» تالیف علامه بزرگوار ...
چهل حديث گهربار از حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها
چهل حدیث گهربار از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1 قالَتْ فاطِمَةُ الزَّهْراء سلام اللّه علیها: نَحْنُ وَسیلَتُهُ فى خَلْ ...
راز بين شما و حضرت معصومه (عليهاالسلام)چيست؟
راز بین شما و حضرت معصومه (علیهاالسلام)چیست؟ كراماتی كه خود دیده‌اید، بازگو كنید ما جرعه‌نوش قطره آبی ز كوثریم           ...
نگاهی به زندگی حضرت معصومه علیهاالسلام
نگاهی به زندگی حضرت معصومه علیهاالسلام حضرت معصومه علیهاالسلام در اول سال 173 هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشود. پدرش اما ...
نظرى بر اسامى و القاب حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام
نظرى بر اسامى و القاب حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام برای این مجلله عظیم الشان اسامی چند نقل كرده‌اند كه عبارتند از: فا ...
زیارات حضرت سیدالشهدا علیه السلام (1)
زیارات حضرت سیدالشهدا علیه السلام (1) زینب‏علیهاالسلام زیارت وارث زینبین زیارت وداع ...
خطبه حضرت زهرا درمسجد
خطبه حضرت زهرا  (س) درمسجد و پاسخ ابوبکر به ایشان خطبه حضرت زهرا سلام الله علیهاپاسخ ابوبكر به دختر پیغمبر «اطلع الشیطا ...
گزیده سخنان حضرت فاطمه زهرا (س)
گزیده سخنان حضرت فاطمه زهرا (س) 1ـ نـرمخـویـى در مقـابل دیگـران و احتـرام به زنـان پیامبـراكـرم (ص) فـرمـوده است: بهتر ...
لسان صدقی که حضرت ابراهیم از خدا خواست چه بود؟!
لسان صدقی که حضرت ابراهیم از خدا خواست چه بود؟! در آیه 84 سوره شعراء آمده است؛ حضرت ابراهیم(علیه السلام) از خدا می‌‌ ...
حضرت یونس در شکم ماهی یا ساحل دریا؟
حضرت یونس در شکم ماهی یا ساحل دریا؟ آیه 145 سوره صافات درباره حضرت یونس می فرماید: «ما او را در حالى كه مریض بود به ساحل ...
به شیوه حضرت یوسف (علیه‌السلام) دعا کنیم!
به شیوه حضرت یوسف(علیه‌السلام) دعا کنیم! جزء سیزدهم قرآن کریم که از آیه 53 سوره یوسف علیه السلام آغاز و به پا ...
موضوعات
کامپیوتر و اینترنت کامپیوتر و اینترنت
مذهبی مذهبی
تغذیه تغذیه
سلامت سلامت
خانواده خانواده
اسرار خانه داری اسرار خانه داری
علمی علمی
گوناگون گوناگون
مطالب تصادفی
دکتر داروساز
چگونه لیلة القدر را درک کنیم ؟!
دردسر خانم عنکبوته
سر نی
منشأهای خطا از نظر قرآن
مضرات مصرف زیاد نمک
سرّ مشروط ‌بودن قبولی اعمال به قبولی نماز
توجیهاتی برای اسراف کردن !
کیست این شیرِ غَدَر
نحوه استفاده از Photo Filterها
منتهای صبر
حرف شنوی كودكان
نقش حضرت علی علیه السلام در غزوه أحزاب یا خندق
الگوهایی برای آرامش
در خانه داری خلاق باشیم
نخستين سوگوارى ها پس از عاشورا
مامان 20گرفت،نه من
زیباترین پیشگویی تاریخ
در گرداب تنهایی، اسیر نشوید!
داستان قوم عاد پر از عبرت است نه تناقض !
فرزندى از دو بهترين انسانها
رفیق‌بازی در روزهای بلوغ
نیم نگاهی به زندگی شکافنده علوم
رجیستری ویندوز (راه اندازی ویندوز بدون نیاز به وارد کردن رمز عبور )
فرق لعن و دشنام در قرآن وروایات
آمار وب سایت
تاریخروزبازدیدکننده
1395/2/12
یکشنبه 935
1395/2/11
شنبه 1523
1395/2/10
جمعه 1351
1395/2/9
پنجشنبه 1337
1395/2/8
چهارشنبه 1336
1395/2/7
سه شنبه 1547
1395/2/6
دوشنبه 1763
تعداد کاربران آنلاین : 11
تمامي مطالب بصورت خودکار و توسط نرم افزار جستجوگر ، گردآوری شده و AdSearch.ir در مورد محتوای مطالب مسئول نمی باشد.