صفحه اصلی تماس با ما

توسل به حضرت زینب (علیهاالسلام)

حضرت زینب علیهاالسلام

سرت را پایین مى‏اندازى، طاقت این كه سر بلند كنى و به چشمان مادر خیره شوى را ندارى. نگاهت را به گوشه تاقچه روى عكس پدر، كه خیره نگاهت مى‏كند، ثابت مى‏كنى؛ این روزها عجیب دلِ گرفته‏اى دارى!

هنوز نتوانسته‏اى باور كنى كه براى همیشه، خانه‎نشین شده‏اى. وقتى یادت مى‏آید كه درس و مدرسه را براى همیشه مى‏خواهى ترك كنى، دلت مى‏سوزد. احساس مى‏كنى از نوك پا تا سرت تیر مى‏كشد و اندوهى عمیق تو را از بودن، پشیمان مى‏كند.

ـ فوزیه، دخترم! اینقدر به خودت فشار نیار، من تحمّل غصّه‏هاى تو را ندارم.

نگاهت را بر مى‏گردانى؛ به گوشه اتاق كه مادر نشسته خیره مى‏شوى؛ یك لحظه آرزو مى‏كنى كاش پاهایت رمقى در خود داشت و مى‏توانستى بلند شوى، مى‏دویدى و مادر را در آغوش مى‏كشیدى!

آب دهانت را قورت مى‏دهى. بغضى سنگین، گلویت را مى‏فشارد. مى‏خواهى چیزى به مادر بگویى؛ مى‏خواهى چیزى بگویى و درد مادر را كمى تسكین دهى. زبان در دهانت نمى‏چرخد. پرده اشك جلوى چشمانت را مى‏گیرد و چهره شكسته و خسته مادر را تار مى‏بینى.

مادر خیره نگاهت مى‏كند. زیر لب چیزهایى را زمزمه مى‏كند. دلت برایش مى‏سوزد؛ آرزو مى‏كنى كاش هرگز نبودى! مادر این روزها غصّه‏هاى زیادى برایت خورده بود؛ شب‏ها تا دمیدن آفتاب با چشمانى اشكبار برایت دعا كرده بود، احساس شرم مى‏كنى، فكر مى‏كنى «بودنت» تنها غصّه دادن به مادر است. آه سردى از گلو بیرون مى‏دهى، چشمانت را براى لحظه‏اى مى‏بندى.

ـ انگار قسمت من این بوده! با سرنوشت كه نمى‏شه جنگید؛ شما هم غصّه من را نخورید، خداى ما هم بزرگه.

مادر تكانى به خودش مى‏دهد؛ قامتش را خمیده‏تر از همیشه مى‏بینى؛ نزدیكت مى‏آید. مى‏خواهى بلند شوى، اما پاهایت رمقى در خود نمى‏بیند كه همراهیت كند.

مادر دست روى شانه‏ات مى‏گذارد. چشم به چهره مادر مى‏دوزى، چشمانش خیسِ اشك مى‏شود. دستان سردت را توى دستان لرزانش مى‏گیرد.

ـ شرمنده‏ام دخترم! دیگر نمى‏دونم چه كار كنم؟ به كدوم دكتر نشانت دهم؟

سرت را پایین مى‏اندازى، احساس تشنگى مى‏كنى؛ مى‏خواهى از مادر جرعه‏اى آب بگیرى، اما مى‏بینى آب هم نمى‏تواند عطشت را از بین ببرد.

ـ علاج من مادر! علاج من فقط دست خانم زینب هست و بس.

و بعد در حالى كه اشك در چشمانت حلقه زده، مى‏گویى:

ـاین روزها، مال اونه، صاحبش اونه. تو رو قسمت مى‏دم به حقّ این روزها منو ببرید حرم خانم. دیگر كارى به كار من نداشته باشید؛ خانم خودش مى‏دونه از مهمونش چه جور پذیرایى كنه.

مادر چیزى نمى‏گوید، دست روى زمین مى‏گذارد و به زحمت بلند مى‏شود.

ـ محسن، محسن پسرم!

ـ بله مادر! چیزى شده، اتفاقى افتاده؟

مادر با دست اشاره به تو مى‏كند:

ـ محسن جان، پسرم! امشب شب عزیزیه، فوزیه را بردارید ببرید به شام، شاید بى‏بى زینب خودش یه نظرى به حال دخترم بكنه.

محسن نگاهت مى‏كند؛ سرت را پایین مى‏اندازى تا نگاهت با نگاه محسن گره نخورد.

ـ خواهر! تو خودت خواستى برى شام؟

با تكان دادن سر، به برادر مى‏فهمانى كه دلت هواى شام كرده و خودت خواسته‏اى. محسن از جا بلند مى‏شود:

ـ آخه تو را با این حال چگونه از شهر حلب تا شام ببریم؟ راهِ كمى نیست. تازه، تو را نمى‏توانیم با این حالى كه دارى، تكونت بدیم!

از حرف محسن دلخور مى‏شوى:

ـ داداش! تو رو به خدا، دلم یه ندایى مى‏ده. منو ببرید حرمش تا شفامو از خودش بگیرم.

محسن كنار پنجره مى‏رود و از پشت شیشه كدر، چشم به حیاط مى‏دوزد. صداى نوحه و عزادارى از بلندگو بلند مى‏شود و سكوت خانه را به هم مى‏زند. محسن نفس عمیقى مى‏كشد:

ـ اگر قراره شفات بده، اگه مى‏خواد نظرى به تو بكنه، تو همین گوشه كه خوابیدى، همین جا كه هستى، شفات مى‏ده. اینو بدون هر جا باشى، شفا مى‏گیرى.

حضرت زینب علیهاالسلام

محسن حرفش را كه به اتمام مى‏رساند، با عجله از اتاق خارج مى‏شود، صدایش را مى‏شنوى كه مى‏گوید:

ـ مامان! زنجیر منو كجا گذاشتى؟ دیشب كه از هیأت اومدم، گذاشته بودم روى تاقچه.

دستت را از زیر لحاف بیرون مى‏آورى؛ دسته زنجیر را كه از عرق كف دستت خیس شده، مى‏بینى. آخه دیشب از همان لحظه كه محسن زنجیر را روى تاقچه گذاشته بود، از مادر خواسته بودى آن را برایت بیاورد. تا صبح، چشم به زنجیر دوخته بودى؛ بارها از خود پرسیده بودى: چندین بار این زنجیر با سوز سینه و اشك برادر بالا و پایین آمده بود؟ دلت مى‏خواست بلند مى‏شدى پیراهن برادر را كنار مى‏زدى و كبودى‏هایى كه زنجیر از خود به جاى گذاشته بود را مى‏دیدى. صداى مادر توجه‏ات را به خود جلب مى‏كند:

ـ فوزیه! زنجیر را دیشب دادم دستت، كجا گذاشتى؟

تكانى به خودت مى‏دهى، دستت را بالا مى‏آورى و زنجیر را به مادر مى‏دهى.

ـ مامان! شما برید، دلم مى‏خواد تنها باشم. برید مهمون حسین مظلوم و غریب شوید؛ واسم دعا كنید، دعاى شما مستجاب مى‏شه.

حرفایت همچون تیرى، دل مادر را مى‏سوزاند. سر بر مى‏گرداند تا اشكش را نبینى. شانه‏هایش كه تكان مى‏خورد، مى‏فهمى كه مادر دلسوخته‏تر از توست.

تاریكى، فضاى اتاق را در بر مى‏گیرد. چشم مى‏چرخانى، چیزى نمى‏بینى؛ تنها نورى كه دلت را روشن مى‏كند، نور ماه است. صداى گریه و سینه زنى از توى كوچه به گوشت مى‏رسد. مى‏خواهى بلند شوى و از پشت پنجره چشم به عاشقانى بدوزى كه به عشق حسینشان آمده‏اند و عزادارى مى‏كنند.

دستانت را روى زمین مى‏گذارى و خودت را به سوى پنجره مى‏كشانى. دردى توى بدنت مى‏پیچد؛ لرزه بر بدنت حاكم شده و با سر بر زمین مى‏افتى. درد پاهایت شدّت مى‏گیرد. اتاق با تمامى وسایلش دور سرت به چرخش در مى‏آید. تحمّلت را از دست مى‏دهى، بغض سنگینى كه در این چند روزه گلویت را مى‏فشارد و به خاطر مادرت كنترل كرده‏اى، مى‏شكند. فریاد بلندى مى‏زنى؛ چشمهایت را مى‏بندى:

ـ یا حسین! قربون غریبى‏ات برم؛ قربون مظلومى‏ات برم. مظلومى كه به خاطر مظلومیتش، به خاطر تنهایى‏اش، كوچك‏ترین فرزندش را جلوى تیر دشمن گرفت؛ از دشمن براى فرزند شش ماه‏اش آب خواست. تو را به همون فرزندت قسم مى‏دم، بر لباى تشنه‏اش و گلوى خشكیده‏اش! كمكم كن، نجاتم بده. من دیگر تحمّل ندارم.

انگار كبوتر دلت در حرم بى‏بى به پرواز درآمده؛ دست توسّل به سمت ضریح گرفته‏اى و با ناله‏اى جانسوز، عرضه مى‏دارى:

ـ زینب جان! دلم گرفته؛ خانم جون! دارم دق مى‏كنم، دارم خفه مى‏شم. دیگر طاقت ندارم، یا باید شفام بدى یا براى همیشه دعوتم كنى پیش خودت. تورو قَسم مى‏دم به بدن تكّه تكّه برادرت، به مظلومیت مادرت!

صداى گریه‏ات آنقدر بلند مى‏شود كه دیگر نه چیزى مى‏بینى و نه چیزى مى‏شنوى؛ خودت هم نمى‏دانى كه چشمهایت گرمِ خواب شده است!

صداى اذان صبح توى گوشت مى‏پیچد. چشمهایت را نیمه‏باز مى‏كنى، دلت با شنیدن آواى دلنشین «مؤذّن» آرام مى‏شود. مى‏خواهى بلند شوى، نمى‏توانى؛ مى‏خواهى وضو بگیرى و نمازت را به جا بیاورى. یكباره احساس مى‏كنى كسى دستتو گرفته؛ صداى مهربان و دلنشینى مى‏شنوى كه به تو مى‏گوید:

ـبلند شو؛ برخیز فوزیه!

چیزى نمى‏فهمى، ندایى از عمق دلت مى‏گوید: «دستش را بگیر و بلند شو.» دستش را محكم به دست مى‏گیرى؛ بدون اینكه خودت بدانى چه شده، از جا بلند مى‏شوى. انگار از یاد برده‏اى كه پاهایت طاقت نگه داشتن جسم سنگینت را ندارد!

باوركردنش برایت مشكل است. هنوز نمى‏دانى خواب هستى یا بیدار. چشم در اطراف مى‏چرخانى، كسى را نمى‏بینى؛ قدمهایت را آهسته بر مى‏دارى. چشمت به مادرت مى‏افتد كه گوشه‏اى به خواب رفته. احساس سبكى مى‏كنى؛ آنقدر سبك شده‏اى كه مى‏خواهى پرواز كنى. ناخودآگاه لبانت حركت مى‏كند:

ـ اللّه اكبر، اللّه اكبر، لا اله الاّ اللّه. خدایا! شكرت، قربونت برم خانم.

و سپس با دیدگانى بارانى و لبى پرتبسّم مى‏گویى:

ـ مامان! پاشو ببین خانم زینب شفام داد. پاشو ببین دستامو گرفت. ببین دیگه فلج نیستم. مامان! چشماتو باز كن.

مادر بیدار شده و حیرت زده نگاهت مى‏كند. چشمانش را با دست مى‏مالد. انگار هنوز شفاى دخترش را باور نكرده است. خودت را در آغوشش مى‏اندازى، مادر نیز تو را در آغوش مى‏فشارد و بوسه بارانت مى‏كند. گاه دستانش را به سوى آسمان بلند كرده، و زبان به شكر مى‏گشاید و همچنان با شوق، نگاهت مى‏كند.

سیلاب اشك، صورتت را خیس مى‏كند. به تصویر و قاب عكس «كربلا» نگاه مى‏كنى و بسان مادرت با شفیعان درگاه الهى به زمزمه مى‏نشینى:

ـ آقاجون! قربونت برم. خانم جون! فدات بشم؛ مى‏دونستم نگام مى‏كنى، مى‏دونستم جوابمو مى‏دى، مى‏دونستم هر كى صدات كنه، زود جوابش مى‏دى.

هوا كم كم روشن مى‏شود؛ تاریكى غم نیز در میان سپیدى لبخند خانواده، محو مى‏شود.


"لیلا اسلامی گویا"

برگرفته از کتاب داستان‏هایى از حضرت زینب(علیهاالسلام)، شهید احمد میرخلف‎زاده و قاسم میرخلف‎زاده.

تنظیم تبیان: گروه دین و اندیشه، هدهدی

 

توجه : در صورت ناقص بودن مطلب لطفا به لینک منبع مراجعه بفرمایید.
 برچسب ها : 

توسل

به

حضرت

زینب

علیها

السلام

 منبع : Tebyan.net   لینک منبع : توسل به حضرت زینب (علیها السلام)
مطالب مرتبط  با توسل به حضرت زینب (علیها السلام)
نحوه توسل به حضرت زهرا(علیهاالسلام)
نحوه توسل به حضرت زهرا(علیهاالسلام) برای توسل به حضرت فاطمه(علیهاالسلام) نماز و زیاراتی ذکر شده است که با انجام آنها می توان ...
توسل به حضرت زینب (علیها السلام)
توسل به حضرت زینب (علیهاالسلام) سرت را پایین مى‏اندازى، طاقت این كه سر بلند كنى و به چشمان مادر خیره شوى را ندارى. نگاهت را ...
راه های توسل به حضرت عباس علیه السلام
راه های توسل به حضرت عباس علیه السلام توسل به باب الحوائج عباس بن علی علیهماالسلام به چند طریق مختلف انجام می شود: طریق او ...
چرا خداوند توبه قوم حضرت یونس را پذیرفت ولی فرعون را نبخشید؟
چرا خداوند توبه قوم حضرت یونس را پذیرفت ولی فرعون را نبخشید؟ توبه و انابه نوعی مرگ و رجوع است. کسی که توبه می کند در حق ...
نماز استغاثه به حضرت زهرا و رفع یک شبهه!!
نماز استغاثه به حضرت زهرا و رفع یک شبهه! آیا نماز استغاثه به حضرت زهرا علیها السلام شرک است؟ چرا در سجده به ایشان التجا می ...
همنشین حضرت داوود(علیه السلام) در بهشت!
همنشین حضرت داوود(علیه السلام) در بهشت! حضرت داوود به خدا گفت : همنشین من در بهشت کیست ؟ به نظر می رسید که همنشین او در ب ...
رفتن به بهشت با گرفتن چادر حضرت زهرا(سلام الله علیها)
رفتن به بهشت با گرفتن چادر حضرت زهرا(سلام الله علیها) پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در روایتی می فرمایند: در قیامت، ...
عید تقرب به حضرت حق
 عید تقرب به حضرت حق عید قربان، پیام آور ایثار و فداکاری، جشن رهایی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان، عید عبادت و بندگی و اط ...
نیکی به مادر و همنشینی حضرت موسی(ع)
نیکی به مادر و همنشینی حضرت موسی(ع) یکی از مهمترین اصول اخلاقی در مکتب اسلام، احترام به پدر و مادر است: آیات و روایات تاکی ...
به چه سندی ما به اهل بیت توسل می گیریم؟
به چه سندی ما به اهل بیت توسل می گیریم؟ یکی از شبهاتی که امروزه توسط برخی بیان می شود، بحث توسل است. ما در اینجا بررس ...
نگاهی به زندگی حضرت معصومه علیهاالسلام
نگاهی به زندگی حضرت معصومه علیهاالسلام حضرت معصومه علیهاالسلام در اول سال 173 هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشود. پدرش اما ...
خطبه حضرت زهرا درمسجد
خطبه حضرت زهرا  (س) درمسجد و پاسخ ابوبکر به ایشان خطبه حضرت زهرا سلام الله علیهاپاسخ ابوبكر به دختر پیغمبر «اطلع الشیطا ...
به شیوه حضرت یوسف (علیه‌السلام) دعا کنیم!
به شیوه حضرت یوسف(علیه‌السلام) دعا کنیم! جزء سیزدهم قرآن کریم که از آیه 53 سوره یوسف علیه السلام آغاز و به پا ...
جمله حکیمانه مورچه به حضرت سلیمان
جمله حکیمانه مورچه به حضرت سلیمان اینکه گویند که بر آب نهاد است جهان مشنو ای خواجه! که بنیاد جهان بر باد است . س ...
دانش حضرت آدم علیه السلام به روایت قرآن
دانش حضرت آدم علیه السلام به روایت قرآن آنچه آدم از خدا گرفت، و آن علمى كه خدا به وى آموخت، غیر آن علمى بود كه ملائكه از ...
توسل به شخص مرده یا زنده صحیح است؟
توسل به شخص مرده یا زنده صحیح است؟ از دیدگاه قرآن توسل به شخص مرده یا زنده صحیح است؟ «توسل» از ماده «وسل ...
عفت و مقام حضرت زهرا(سلام الله علیها) به روایت آیات و روایات
عفت و مقام حضرت زهرا(سلام الله علیها) به روایت آیات آیات زیادی از کلام الله مجید به حضرت فاطمه(سلام الله علیها) اشاره دار ...
نگاهی به اسرائیلیات در سرگذشت حضرت شیث (علیه السلام)
نگاهی به اسرائیلیات در سرگذشت حضرت شیث (علیه السلام) پیرامون ازدواج فرزندان حضرت آدم و جریان وصایت حضرت هابیل و شیث نظر ...
چرا به امامان و پیامبران توسل می جوییم؟
چرا به امامان و پیامبران توسل می جوییم؟ توسل هرگز به این معنا نیست كه چیزى را از شخص پیامبر یا امام مستقلا تقاضا كنن ...
هدیه سوره یس به حضرت زهرا سلام الله علیها
هدیه سوره یس به حضرت زهرا سلام الله علیها از برای هر چیزی قلبی است و قلب قرآن سوره (یس) است . روایتی از ...
چرا به غیر خدا توسل می کنیم؟!
چرا به غیر خدا توسل می کنیم   آیا توسل به غیر خدا جایز است؟ برای روشن شدن این مطلب، ابتدا حقیقت توسل را بیان می‌كنیم و سپس با ...
شبهه: اعتقاد به توسل ، خلاف نص قرآن
شبهه: اعتقاد به توسل منافات با نص قرآن آیه‌ی «ایاک نعبد و ایاک نستعین» نزد همه مسلمانان بسیار مشهور و معروف است و هر روز ...
پاسخ به چند سۆال پیرامون داستان حضرت آدم(ع)
پاسخ به چند سۆال پیرامون داستان حضرت آدم(علیه السلام) وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِن ...
اقرار وهابیون به وجود حضرت محسن (ع)
اقرار وهابیون به وجود حضرت محسن(ع) هنگامی که خواستند علی (علیه السلام) را به مسجد ببرند با مقاومت فاطمه (سلام ...
جاذبه‌ی قرآن حضرت محمد(ص)
جاذبه‌ی قرآن حضرت محمد(ص) کسی حق ندارد به قرآن محمد گوش کند. اینها سحر است، جادوست. مراقب باشید. نگذارید فرزندانتان به م ...
بخشى از خطبه حضرت زهرا (س)
بخشى از خطبه حضرت زهرا (س) حضـرت زهـرا(س) در سخنزانـى معروفـی در مسجـد فـرمـود: خـداونـد ایمـان را بـراى پاک شدن شمـا ...
سفر حضرت علی(ع) به همراه سه فاطمه
سفر حضرت علی(ع) به همراه سه فاطمه ده سال از زمانی که "حضرت محمد صلی الله وآله والسلم" مردم و افراد فامیل را جمع کرده بود تا ...
کليد ورود به بهشت 2 - حضرت ايوب سردمدار صبر
صبر و شکیبایی قسمت دوم آنچه گذشت: در قسمت اول با بیان اینکه: علمای علم اخلاق، صبر را به سه دسته تقسیم می‏‌کنند: ...
پیامبری که حضرت داود را به گریه انداخت
پیامبری که حضرت داود را به گریه انداخت   حضرت داود علیه‌السلام هنگامی که «زبور» را تلاوت می‌کرد، کوه‌ها و سنگ‌ها و پرندگان ...
روایت یك توسل از زبان آیت الله بهجت
روایت یك توسل از زبان آیت الله بهجت كار به جایى رسیده كه در ابتلائات هم حال دعا كردن نداریم. در حدود سى چهل سال پیش جوان شكس ...
قرآن در خطبه حضرت زهرا(سلام الله علیها)
قرآن در خطبه حضرت زهرا (سلام الله علیها) بانوى نمونه اسلام، فاطمه زهرا علیهاالسلام ، از آن‏جا كه حافظ قرآن بودند و بر ...
حکایتی شیرین از توسل به قرآن
حکایتی شیرین از توسّل به قرآن بیشتر ما در شرایطی که اوضاع به نظرمان خیلی بحرانی آمده مخصوصا در روزهای درس و مدرسه و وقت د ...
نگاه شیعه و وهابیون به توسل!
نگاه شیعه و وهابیون به توسل! از بهانه هایى که توسط وهّابیّت مطرح و در سال هاى اخیر توسّط آنان به شدت تبلیغ و ت ...
مبانی قرآنی توسل به اهل بیت(ع)
مبنای قرآنی توسل به اهل بیت‏علیه‏السلام چیست؟ برای عده بسیاری از مردم این سوال مطرح است که «تا وقتی من می‏توانم با خدا به ...
چرا حضرت يونس به كام نهنگ رفت؟
چرا حضرت يونس به كام نهنگ رفت؟ حضرت يونس (عليه‌السلام) به ستمگر بودن خويش اعتراف كرده است؛ چنانكه قرآن مي‌فرمايد: "و ذاالنون ...
حضرت زینب سلام الله علیها به تنهایی یک دانشگاه است
حضرت زینب سلام الله علیها به تنهایی یک دانشگاه است قهرمانی حضرت زینب (سلام الله علیها) در اوراق دفتر تاریخ محبوس مانده، ...
پیامک به مناسبت وفات حضرت زینب سلام الله علیها
پیامک به مناسبت وفات حضرت زینب سلام الله علیها        دل در گرو ولای زینب                        جان باد همی فدای زینب ...
به سر می پرورانم من هوای حضرت باقر
به سر می پرورانم من هوای حضرت باقر به سر می‏ پرورانم من هوای حضرت باقر به دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر ز عشقش جان ...
خطبه فدكیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
خطبه فدكیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبتها علیهاالسلام بعد غصب الفدك روى انّه لمّا أجمع أبوبكر و عمر علی منع ...
اهتمام شیعه به زیارت حضرت ‏معصومه سلام‏اللَّه‏علیها
اهتمام شیعه به زیارت حضرت ‏معصومه سلام‏اللَّه‏علیها زیارت حضرت ‏فاطمه ‏معصومه سلام‏اللَّه‏علیها در نزد شیعیان بسیار با ا ...
طلوع آفتاب « تقدیم به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام«
طلوع آفتاب « تقدیم به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام» هفتم ماه صفر است و امروز می توان چیدن گل بوته لبخند خورشید آسمان ش ...
راز ورود حضرت فاطمه معصومه علیها سلام به شهر قم
راز ورود حضرت فاطمه معصومه علیها سلام به شهر قم در تاریخ آمده است که مأمون عباسی در سال دویست هجری قمری حضرت امام رضا علیه ا ...
محبت امام جواد به حضرت فاطمه (س)
محبت امام جواد به حضرت فاطمه(سلام الله عليهما) امام جواد عليه السلام از همان کودکي محبت و علاقه شديدي به اجداد مطهرش و ...
تعصبات ناروا نسبت به حضرت علي (عليه السلام)
تعصبات ناروا نسبت به حضرت علي (عليه السلام) فداكارى امير مؤمنان (عليه السلام) در شبى كه خانه پيامبر (صلي الله عليه و آله) ...
جسارت های زبانی به حضرت زهرا(علیهاالسلام)
جسارت های زبانی به حضرت زهرا(علیهاالسلام) اسناد اهل تسنن در شهادت زهرا(علیهاالسلام)(3) درمقالات قبلیبه بررسی جزئیا ...
آثار آخروی محبت به حضرت فاطمه علیهاالسلام
آثار آخروی محبت به حضرت فاطمه علیهاالسلام چنین تصور نشود که دوست داشتن مسأله ای پیش پا افتاده و فرعی در دیدگاه شرع مقد ...
بهترین شرایط برای تسبیح حضرت زهرا (س)
بهترین شرایط برای تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها افضل تعقیبات نماز، تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها است، و شا ...
نگاهی به فضائل حضرت معصومه(س)
نگاهی به فضایل حضرت معصومه(علیهاالسلام) همانطور که می دانیم پاداش و ارزش امور به شناخت و معرفت نسبت به آن هاست . یعنی ...
اضافه شدن نام حضرت علی (ع) به شهادتین
اضافه شدن نام حضرت علی (ع) به شهادتین اذان یکی از مسائلی است که در میان شیعیان و اهل سنت موارد اختلاف است و شیعه و سنی هر ...
رفتار شناسی فاطمه زهرا(نابینایی که به خانه حضرت زهرا آمد)
نابینایی که به خانه حضرت زهرا آمد رفتار شناسی فاطمه زهرا سلام الله علیها الف ـ‌ رفتارهای فردی 1 ـ رعایت پوشش و ...
دليل مهاجرت حضرت معصومه(علیهاالسلام) به قم
دلیل مهاجرت حضرت معصومه (علیهاالسلام) به قم هنگامی که حضرت معصومه(سلام الله علیها) در ساوه به شدت بیمار شد، چرا در همان جا ...
شباهت حضرت معصومه به حضرت زينب(عليهماالسلام)
شباهت حضرت معصومه به حضرت زینب علیهاالسّلام در میان خواتین باجلالت و بانوان بیت رسالت و امامت، دو بانوى آسمانى‏اند كه از ج ...
کتابستان حضرت جود و سخا؛ مروری بر مهم ترین کتابها در مورد امام جواد عليه السلام
کتابستان حضرت جود و سخا مروری بر مهم ترین کتابها در مورد امام جواد علیه السلام محمدبن علی، محمدتقی یا جواد، فرزند علی ...
خرمايي که حضرت زهرا به سلمان داد هسته نداشت
خرمایی که حضرت زهرا به سلمان داد هسته نداشت عبداللّه فرزند سلمان فارسى از قول پدرش حكایت نماید: پس از گذشت ده روز از رحلت ...
بشارت بهشت بر شیعیان حضرت زهرا(علیهاالسلام)
بشارت بهشت بر شیعیان حضرت زهرا(علیهاالسلام) چنانكه رسول اكرم به شیعیان امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش بشارت بهشت را داده است ...
فرشتگان رحمت - به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب و روز پرستار
فرشتگان رحمت به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب و روز پرستار اشاره پنجم جمادی الاولی، سالروز ولادت شیرزن صحرای کر ...
به تهنیت آغاز این تبسم - شعري به مناسبت ميلاد حضرت زينب
به تهنیت آغاز این تبسم می دانستم که خانه تو یکی مانده به دریاست؛ در حوالی پرچین های دورتر از آفتاب پیچیده به جانب جنوب س ...
توسل وتبرک به ائمه
تبرك و توسل به ائمه اطهار (علیهم السلام) نذر و نیاز : بعضی از مورخین و محدثین اهل سنت سعی دارند ارادت شیعیان به اهل بیت ...
پیامکهای تبریک به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری علیها السلام
پیامکهای تبریک به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری علیها السلام • سر نی در نینوا می‌ماند اگر زینب نبود/ کربلا در ک ...
آیینه صداقت - به شادامانی میلاد حضرت صادق
آیینه صداقت به بهانه میلاد امام صادق علیه السلام هفدهمین روز از بهارانه ربیع است!؛ بهاری در بهار. مدینه شکوفا شد و آسمان، ...
شانه به شانه بهار - به شادباش میلاد حضرت صادق
شانه به شانه‌ی بهار «کسی که بمیرد و امامش را نشناسد، بمانند مردنِ جاهلیت مرده است» سلام بر تو ای خزانه دانش خداوند، ای ششمی ...
صبح صادق - به یمن میلاد حضرت نور، امام صادق
صبح صادق به یمن میلاد حضرت، امام صادق پرتو رنگارنگ خورشید، اندک اندک بر فراز آسمان مدینه تابیدن می‌گرفت تا زمین، نظاره‌گر ...
يارى حضرت قائم عليه السّلام با امر به معروف و نهى از منكر
امام زمان(عج) را چگونه یاری کنیم؟ یارى حضرت قائم(علیه‌السلام) با امر به معروف و نهى از منكر  امر به معروف و نهى از منكر ا ...
داغ غربت طوس - عرص تسلیت به حضرت معصومه
داغ غربت طوس   عرض تسلیت شهادت حضرت رضا علیه‌السلام به خواهر داغدارش حضرت معصومه علیها‌السلام داغ غربت طوس، به حریم قم می ...
ارمغان مرو؛ قدم به قدم با حضرت رضا
ارمغان مرو دیباچه: - به کجا آمده‌ای و چه می‌خواهی؟ - قصد زیارت امام دارم و با صد امید، خود را به اینجا کشانده‌ام. دانی ...
کاظم‌ترین بنده خدا - به مناسبت میلاد حضرت موسی بن جعفر
کاظم‌ترین بنده خدا   سلام بر تو که نور فروزان هدایتی. سلام بر تو؛ سلام بر شبی که قدم‌هایِ بهشتی‌ات را بر سنگ‌فرش کوچه‌ها ...
واپسین ارمغان تو - به یاد حضرت کاظم
واپسین ارمغان تو به یاد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام   نماز، صبر، بی‌نیازی بینوایان مدینه، همیشه در انتظار مردی بودند ...
رسیدن به خیر آقا - قطعه‌ای به میمنت تولد حضرت کاظم
رسیدن به خیر، آقا!   آسمان، دگرگون شده است. فرشتهها مُدام، بین زمین و آسمان در آمد و شدند؛ جبرییل نیز. قرار است جشن با ...
سلام بر کاظم، فرزند نور - قطعه‌ای به یاد حضرت موسی کاظم
سلام بر کاظم! فرزند نور   سلام بر فرزند کعبه و منا، سلام بر فرزند نور که هیچ زندانی فروغش را نکاست. سلام بر فرزند دانش و ...
حضرت علی(علیه السلام) به خواستگاری می رود
حضرت على(علیه‎السلام) به خواستگارى مى‎رود پس از آن که خواستگاران حضرت زهرا(علیهاالسلام) با پاسخ منفی پیامبر اکرم روبرو شدند ...
موضوعات
کامپیوتر و اینترنت کامپیوتر و اینترنت
مذهبی مذهبی
تغذیه تغذیه
سلامت سلامت
خانواده خانواده
اسرار خانه داری اسرار خانه داری
علمی علمی
گوناگون گوناگون
مطالب تصادفی
چرا ازدواج‌ها شكست می‌خورند؟
ولادت دهمین خورشید امامت
زادگاه جدید سیارات
فواید مصرف آب و مایعات
برخلاف جریان آب شنا کن
سن ماه چقدر است؟
آدمک‌ها
رازهای زیادی از جهان باقیست
بصیرت و یقین علوی
نکاتی در مورد سینک ظرفشویی
گوش‌های بزرگ بانی کوچولو
بهار خرم
مساحت بهشت با خط کش قرآن
آموزش غوطه خوردن روی ابرها
یک قدم دیگر به سوی شنل نامرئی کننده
کرامات امام باقر علیه السلام - سیری در ملکوت
آن چه خوبان همه دارند تو تنها دارى
قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
عترت 10- امام رضا (ع)
بررسي علل ترس از مرگ
طبع می‌خواهد که وصف زینب کبری کند
ریشه ی نعمت‌ها اینجاست!
این همراه خطرناک
باید بداند کارش خوب نیست
اسراي اهل بيت در مجلس يزيد
آمار وب سایت
تاریخروزبازدیدکننده
1393/2/4
پنجشنبه 994
1393/2/3
چهارشنبه 1211
1393/2/2
سه شنبه 1197
1393/2/1
دوشنبه 1195
1393/1/31
یکشنبه 1144
1393/1/30
شنبه 1216
1393/1/29
جمعه 1083
تعداد کاربران آنلاین : 4
تمامي مطالب بصورت خودکار و توسط نرم افزار جستجوگر ، گردآوری شده و AdSearch.ir در مورد محتوای مطالب مسئول نمی باشد.