صفحه اصلی تماس با ما

با کلاه یا بی کلاه؟

"/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/03/131119142215518531781751761528810136235217.jpg">با کلاه یا بی کلاه؟

در جنگلی که نه خیلی دور بود و نه خیلی نزدیک، خرسی زندگی می‏کرد. این "/children_teenagers/doagooddeedtoyourself/lifewithabelief/2008/8/31/73249.html">خرسیک کلاه قشنگ داشت. به همین خاطر به اوخرس با کلاهمی‏گفتند.

کلاه او بافتنی بود. خرس با "/children_teenagers/idbetterknow/youdbetterknowmore/2008/4/10/64807.html">کلاهآن را از آب رودخانه گرفته بود. وقتی که پاییز می‏آمد و هوا سرد می‏شد، کلاه بافتنی‏اش را به سر می‏گذاشت و توی جنگل راه می‏رفت.

"/children_teenagers/idbetterknow/whodoeswhat/2008/4/21/65293.html">روباه، همسایه‏یخرس با کلاهبود. او کلاه خرس را خیلی دوست داشت. بزرگ‏ترین آرزویش این بود که کلاه او را بگیرد و به سرخودش بگذارد.

در یک روز سرد،خرس با کلاهکلاهش را به سر گذاشت. از خانه بیرون آمد و شروع کرد به قدم زدن. روباه او را دید، جلو رفت و سلام کرد.

خرس با کلاهبا مهربانی جواب سلام او را داد.

روباه گفت: «راستی، همسایه‏ی عزیز! هدیه‏هایت را گرفته‏ای؟»

خرس با کلاهبا تعجب پرسید: «هدیه‏ها؟ کدام هدیه‏ها؟»

روباه خندید و گفت: «معلوم است، که خبر نداری!»

خرس با کلاهگفت: «نه، روباه جان! از چیزی خبر ندارم.

روباه گفت: «شنیده‏ام یکی از دوستانت که در پشت "/children_teenagers/doagooddeedtoyourself/somethingtosay/2009/4/8/88973.html">کوهزندگی می کند، برای تو دو هدیه فرستاده است: یک ظرف پر از "/children_teenagers/idbetterknow/youdbetterknowmore/2009/5/27/92679.html">عسلو یک کلاه قشنگ رنگارنگ.»

خرس با کلاهبا تعجب پرسید: «دوست من؟! من که پشت کوه دوستی ندارم!»

روباه گفت: «چرا داری! حتما فراموش کرده‏ای!»

خرس با کلاهپرسید: «خب، حالا هدیه‏هایم کو؟ کجاست؟»

روباه باز هم خندید و گفت: «می‏گویم، اما به یک شرط! به "/children_teenagers/anewidea/onlysomeminutes/2008/4/21/65290.html">شرطاینکه کلاهت را به من بدهی. کلاهی که دوستت برایت فرستاده، خیلی قشنگ‏تر از این کلاه است. حالا که دیگر احتیاجی به این کلاه نداری، آن را به من بده!»

خرس با کلاهخیلی خوشحال شد، کلاهش  را از سرش برداشت و به سر روباه گذاشت.

روباه هم خیلی خوشحال شد. دور خرس چرخید و گفت: «هدیه‏های تو پیش کلاغ و  "/children_teenagers/idbetterknow/formyownsake/2009/1/26/84191.html">لاک پشتاست. آنها نمی‏خواهند هدیه‏هایت را بدهند.»

"/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/03/1141021211161261111611391801725425124579114204.jpg">با کلاه یا بی کلاه؟

خرس با کلاهکه دیگر بی‏کلاه شده بود، عصبانی شد و گفت: «چی! آخر برای چی این کار را کرده‏اند؟ آنها که دوست‏های خوب من بودند!»

روباه گفت: «دیدی اشتباه کردی؟ تو فقط دو تا دوست خوب داری. یکی من و یکی هم همان دوستی، که پشت کوه زندگی می‏کند.»

خرس بی‏کلاهبا خودش فکر کرد. او اصلاً دوستش را که پشت کوه زندگی می‏کرد به یاد نمی‏آورد.

روباه گفت: «خرس جان» تا دیر نشده، برو و هدیه‏هایت را بگیر.»

خرس بی‏کلاههم زود به طرف رودخانه رفت. او می‏خواست دوستانش را پیدا کند. وقتی رسید، لاک‏پشت و کلاغ را دید که نشسته‏اند و با هم حرف می‏زنند. خرس فریاد زد: «خوب شد پیدای‏تان کردم. زود باشید هدیه‏هایم را بدهید.»

لاک‏پشتاز صدای خرس ترسید. زود سرش را توی لاکش برد.

"/children_teenagers/aheavenlyhouse/imwaitingforitsend/2008/10/4/75696.html">کلاغاز ترس جستی زد و روی لاک‏پشت نشست.قار قاریکرد و گفت: «چه شده دوست عزیز، چرا فریاد می‏زنی؟ داد می‏زنی؟»

خرس که بیشتر عصبانی شده بود، گفت: «چرا فریاد نزنم؟ زود کلاه را بده!»کلاغکه خنده‏اش گرفته بود، قارقاری کرد و گفت: «کلاه؟ مگر کلاه تو دست من است؟»

لاک پشتآهسته سرش را از توی لاکش بیرون آورد.

خرس به او گفت: «ای لاک‏پشت بدجنس! عسلم را چه کار کردی؟ آن را خوردی؟»

لاک پشت ناراحت شد و دوباره سرش را توی لاکش کرد.

کلاغ گفت: «دوست عزیز! عسل چیست؟ این حرف‏ها دیگر چیست؟»

خرس به طرف کلاغ پرید تا او را بگیرد. کلاغ جستی زد و آن طرف‏تر روی سنگی نشست.

خرس گفت: «کلاهم را بده!»

کلاغ با تعجب گفت:«برای چه کلاهت را از من می‏خواهی؟ اصلا بگو چرا امروز بی‏کلاهی؟»

خرس تمام ماجرا را برای آنها تعریف کرد. کلاغ فکری کرد و گفت: «پس این حرف‏ها را روباه به تو گفته است؟»

خرس گفت: «بله، من هم کلاهم را به او داده‏ام.»

کلاغبا ناراحتی گفت: «ایخرس بی‏کلاه! روباه تو را گول زده است. آخر تو فکر نکردی که کلاه تو به چه درد من می‏خورد؟

کلاه تو برای سر من خیلی "/children_teenagers/doagooddeedtoyourself/lifewithabelief/2009/5/3/90258.html">گشاداست. من اگر آن را بر سرم بگذارم، زیرش گم می‏شوم.»

لاک‏پشتسرش را از لاکش درآورد و گفت: «آخر کسی دیده که لاک‏پشت عسل بخورد؟ تو خیلی خیلی ساده‏ای.»

کلاغ گفت: «آخر چرا کلاهت را به روباه دادی؟»

خرس فکر کرد و فکر کرد. فهمید که روباه گولش زده است. کنار لاک‏پشت و کلاغ نشست و گفت: «حالا چه کار کنم؟ چه‏طور می‏توانم کلاهم را از روباه بد جنس بگیرم؟ اگر کلاهم را نگیرم، از غصه می‏میرم.»

کلاغ فکری کرد و گفت: «غصه نخور این کار ساده است.» بعد هم نقشه‏ای کشید و آن را برای خرس و لاک‏پشت تعریف کرد.

خرس پشت درختی پنهان شد. لاک‏پشت و کلاغ با هم به خانه‏ی روباه رفتند. روباه با دیدن آنها گفت «چی شده است؟ اینجا چه کار دارید؟»

لاک‏پشت گفت: «مگر خبر نداری؟ خرس، سرت کلاه گذاشته.»

روباه تعجب کرد، پرسید: «خرس؟ سر من؟ سر من کلاه گذاشته‏؟»

کلاغ گفت: «بله، خرس تو را گول زده. او مخصوصاً کلاهش را به تو داده. او سرت کلاه گذاشته.»

روباه با تعجب به کلاغ و لاک‏پشت نگاه کرد. پرسید: «چه می‏گویید؟»

لاک‏پشت گفت: «تو می‏دانی که خرس، آن کلاه را از "/children_teenagers/doagooddeedtoyourself/lifewithabelief/2008/11/30/79758.html">رودخانهپیدا کرده بود. حالا صاحب کلاه به "/index.aspx?pid=61420">جنگلآمده و دارد به دنبال کلاهش می‏گردد.»

کلاغ گفت: «صاحب کلاه خیلی عصبانی است. خیلی هم زور دارد. اگر کلاه را سر تو ببیند، حتما تو را می‏کشد!»

روباهترسید و گفت: «راست می‏گویید؟ حالا من چه کار کنم؟ به کجا فرار کنم؟»

کلاغ گفت: «هیچ جا! کلاهت را دور بینداز. آن وقت "/children_teenagers/anewidea/onlysomeminutes/2008/10/29/77358.html">صاحبکلاه، آن را پیدا می‏کند و می‏رود.»

لاک‏پشت گفت: «من فکر بهتری دارم. بهتر است کلاه را به ما بدهی تا آن را رویسرخرسبگذاریم. آن وقت صاحب کلاه، خرس را می‏بیند و او را می‏کشد.»

کلاغ با این نقشه کلاه را از روباه گرفت و به خرس داد.خرس بی‏کلاهدوبارهخرس با کلاهشد.

پشیمانی  و ناراحتی هم نصیب روباه شد.

جعفر ابراهیمی (شاهد)

تنظیم: خرازی

***************************

مطالب مرتبط

"/children_teenagers/idbetterknow/hellomyfriend/2009/6/8/93775.html">امتحانم شد خراب

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/6/8/93737.html">پرواز پرستو

"/children_teenagers/idbetterknow/hellomyfriend/2009/6/4/93588.html">معنای شعر ناب

"/Religion_Thoughts/AhlulBayt/ImamAliEtrat/2009/5/13/91711.html">چادر سبز

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/5/28/92698.html">وقتی بابا گم شد

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/5/21/91755.html">گاو حسن

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/5/18/92019.html">دختر فراموشکار

توجه : در صورت ناقص بودن مطلب لطفا به لینک منبع مراجعه بفرمایید.
 برچسب ها : 

با

کلاه

یا

بی

کلاه

 منبع : Tebyan.net   لینک منبع : با کلاه یا بی کلاه؟
مطالب مرتبط  با با کلاه یا بی کلاه؟
با کلاه یا بی کلاه؟
با کلاه یا بی کلاه؟ "/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/03/131119142215518531781751761528810136235217.jpg"> د ...
محتاط باشیم یا مرد میدان؟!
محتاط باشیم یا مرد میدان؟ انسان‌ها در برابر مفاسد و ضررها دو دسته‎اند. عده‎ای به قدری قدرت روحی و اراده دارند که حتی زمانی ک ...
چگونگی برخورد با مردم را از ائمه بیاموزیم!!
چگونگی برخورد با مردم را از ائمه بیاموزیم!! مهم‌ترین عاملی که سبب گردید دین اسلام در همان آغازین روزها گسترش چشم‌گیری پیدا ک ...
برخورد با مردم را از امامانمان بیاموزیم!!
برخورد با مردم را از امامانمان بیاموزیم!!! یکی از صفات محموده احترام  گذاشتن به بندگان خداست چنانکه در حدیث قدسی آمده است: ح ...
چه وقت نباید به زیارت اموات رفت؟!
چه وقت نباید به زیارت اموات رفت؟ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر کس مصیبت دیده‌ای را دلداری دهد پاداشی همانند مصی ...
پیامک‌های ویژه روز عرفه و عید سعید قربان
پیامک‌های ویژه روز عرفه و عید سعید قربان همزمان با عید قربان دلت را قربانی عشق، صمیمیت و مهربانی کن   فرا رسیدن عید ...
پیامبر (صلی الله علیه و آله)با چه کسانی دشمن است؟!
پیامبر(صلی الله علیه و آله) با چه کسانی دشمن است؟! پیامبر (صلی الله علیه و آله) در قیامت با چه کسانی دشمنی می کنند؟ ...
خدایا هوای ما را داشته باش
خدایا هوای ما را داشته باش دعا کردن تنها این نیست که انسان کتاب دعا را بردارد و زیارت عاشورا، دعای کمیل، ندبه و جامعه کبیره ...
خصوصیات بهترین و با سلیقه‌ترین میزبان!!
خصوصیات بهترین و با سلیقه‌ترین میزبان!! در مهمانى و مهماندارى، مهمان و میزبان وظایفى نسبت‏ به یكدیگر دارند كه ‏باید آنها را ...
پیامک‌های ماه مبارک رمضان
پیامک‌های ماه مبارک رمضان مژده ای منتظران ماه خدا آمده است               ماه شبهای مناجات و دعا امده است ماه دلدادگ ...
نکاتی که پیش از احیاء باید به آنها توجه داشت !!
نکاتی که پیش از احیاء باید به آنها توجه داشت !! شبهایی که به نام شب قدر موسوم اند، شاهد برگزاری مراسم احیاء از سوی مساجد ...
قرار ملاقات شبانه با ذکر جزییات
قرار ملاقات شبانه با ذکر جزییات حقیقت این است که خداوند متعال دنبال بهانه است تا بنده های خویش را در بهشت جای دهد و خیر د ...
توصیه پیامبر به امام علی(علیه‌السلام) درباره همسایه کافرش!
توصیه پیامبر به امام علی(علیه‌السلام) درباره همسایه کافرش! زندگی اهل بیت و امامان شیعه، سبک ویژه ای دارد که امروز در جا ...
آیا چشم زخم واقعیت دارد؟ +یک داستان باورنکردنی
آیا چشم زخم واقعیت دارد؟ +یک داستان باورنکردنی بی‌تردید انسان‌ها هم با واقعیات سر و کار دارند و هم با خرافاتی که لباس واق ...
ارتباط نهی روایات با مسئله دوچرخه سواری بانوان
ارتباط نهی روایات با مسئله دوچرخه سواری بانوان روایات وارد شده، بانوان را از نشستن بر زین و سوارکاری نهی می‌کند و شدت نهی ...
با اجازه وارد سبک زندگی پیامبر می شویم!
با اجازه وارد سبک زندگی پیامبر می شویم! پیامبر فرمود: خوش ندارم مسلمانی بمیرد ولی سنت‌های پیامبرش به گردنش مانده باشد و ...
آخرین باری که هدیه دادی یا گرفتی رو یادت میاد؟
آخرین باری که هدیه دادی یا گرفتی رو یادت میاد؟ در آموزه‏های دینی، بیان عیوب دوستان از روی خیرخواهی و به جهت اصلاح، هدیه‏ا ...
تنها غذا بخوریم یا با دیگران؟
تنها غذا بخوریم یا با دیگران؟ رهنمودهای اسلام در مورد خوردن تنها سلامت جسم را تضمین نمی كند بلكه تضمین كننده سلامت هم جسم ...
درمان 72 بلا با خوردن نمک در آغاز و پایان غذا
درمان 72 بلا با خوردن نمک در آغاز و پایان غذا نمک یکی از مواد غذایی ضروری برای بدن است و به عملکرد صحیح بدن و مغز کمک می ...
نکاتی که حاجیان باید به آن دقت کنند
نکاتی که حاجیان باید به آن دقت کنند منظور از شناخت و فهم موقعیّت حج این است که وصول به حق حاصل نمی‌‏شود مگر غیر خدا را ...
آنچه عید قربان یاد آوری میکند
آنچه عید قربان یادآوری می کند! انسانی که در مسیر الهی قرار دارد تا وقتی که عبد صالح خداوند نشده است از اولیاء خداوند ن ...
پیامک های ویژه عید سعید قربان و روز عرفه
پیامک های ویژه عید سعید قربان و روز عرفه ای عزیزان به شما هدیه ز یـــــــــزدان آمد عید فرخنـــــــده ی نورانی قربـ ...
جریان حضرت سلیمان،موچه و قورباغه !
جریان حضرت سلیمان،مورچه و قورباغه ! رزق حلال مسیر فطرت ماست،آن را خراب نکنیم! مسیر حلال طبق فطرت ما است . حلال یک جاده ی ...
آیا داشتن لباس‌های متعدد اسراف است؟
 آیا داشتن لباس‌های متعدد اسراف است؟ اسحاق‌بن عمار از امام صادق (علیه السلام) پرسید: آیا رواست مۆمن 10 پیراهن داشته باشد؟ ...
بیایید این رمضان را متفاوت باشیم
بیایید این رمضان را متفاوت باشیم نکته هایی باریک تر زمو اینجاست!!   وقتی می‌گویند: «ماه رمضان» در ذهن همه ما، ماه عب ...
پیامک های ویژه ماه مبارک رمضان
پیامک های ویژه ماه مبارک رمضان مارا به دعا کاش نسازند فراموش رندان سحرخیز که صاحب نفسانند . . . فرا رسیدن ماه مب ...
با کی محشور می شویم ؟مسی یا رونالدو؟
با کی محشور می شویم ؟مسی یا رونالدو ؟ توی دنیا چی رو از همه بیشتر دوس داری ؟ یا چه کسی رو ؟ یا کدوم تیم فوتبال رو یا کدام اع ...
گزارشی از زیباترین شهر دنیا
گزارشی از زیباترین شهر دنیا ویزای این شهر چیزی نیست مگر امیدواری آن هم نه هر امیدواری، بلکه فقط امیدواری به خداوند متعال. ...
دنیایی چون حباب
دنیایی چون حباب درس اخلاق علامه کرباسچیان در خصوص بقای روح یک کپّه ى خاک، یعنى همه ى ما که این جا نشستیم یک کپّه ى خاک مى ش ...
حکایاتی از عاقبت بی بندوباری
حکایاتی از عاقبت بی بندوباری این نگاه چنان دل این دخترک را ربود که هماندم گرفتار کمند عشق پادشاه پارسیان گشت و هر روز بر تش ...
پاداش باور نکردنی عیادت از بیماران !
پاداش باور نکردنی عیادت از بیماران هر کس بیمارى را عیادت کند، در رحمت خدا فرو مى‏رود. [در این هنگام] حضرت به اطراف خود اشاره ...
یك دست جام باده و یك دست زلف یار
دریافتی از مناجات خمس عشره  (مناجات المعتصمین)   اَللّهُمَّ یا مَلاذَ اللاَّّئِذینَ وَ یا مَعاذَ الْعاَّئِذینَ و َیا ...
عمو مهربان و خاله رویا و جشنی برای حمایت از کودکان نقص ایمنی
عمو مهربان و خاله رویا و جشنی برای حمایت از کودکان نقص ایمنی دوستان خوبم سلام. میدونم که شما هم خیلی دوست دارید تا برای ...
پیامبری که با آمدنش شیطان گریخت
پیامبری که با آمدنش شیطان گریخت پیامبر اكرم حضرت محمّد ـ صلی الله علیه و آله ـ در هفدهم ربیع الاول و در سالی كه اصحاب فی ...
سفری به دنیای بازی‌های رنگارنگ
سفری به دنیای بازی‌های رنگارنگ نمایشگاه بازی، سرگرمی و آموزش کودک و نوجوان با دیدن این همه اسباب بازی دوست داری تا تو هم ک ...
مصاحبه با امیر قمیشی(اختصاصی تبیان)
مصاحبه با امیر قمیشی(اختصاصی تبیان) خاطرات امیر قمیشی از حسینیه ی دانش آموزی برنامه ی باز باران من هرچی دارم و ندارم مثل خ ...
دریای زیبا
دریای زیبا دریایم و دریایم   قدرتی از خدایم  از عمق و از ته دل  موج می زنم به ساحل  قدرت و زوری دارم  ...
گفتگویی دوستانه با مجریان فرش سپید
گفتگویی دوستانه با مجریان فرش سپید "قسمت اول" فرش سپید عنوان برنامه ای است که این روزها از شبکه دو ...
گفتگویی دوستانه با مجریان فرش سپید
گفتگویی دوستانه با مجریان فرش سپید "قسمت دوم" نوجوانی اسمش روش هست همیشه میگن نوجوانی دوره ی مهمیه چون تقریبا شخصیت آدم ها ...
بهترین بابای دنیا
بهترین بابای دنیا امروز قرار بود همه ی پدر ها بیان مدرسه منم دیشب به بابام گفتم بیاد ولی راستشو بخواین دل شوره دارم. ...
با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی
با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی اگر کسی با آدم های تنبل دوستی کند، کم کم او هم تنبل می شود. اما اگر با آدم ...
گفت و گو باعلی خاکبازان،کارشناس ادبیات کودک و نوجوان
گفت و گو با علی خاکبازان،کارشناس ادبیات کودک و نوجوان علی خاکبازان، کارشناس ادبیات کودک ونوجوان، منتقد، ویراستار، مترجم، ...
بالاتر از سیاهی رنگی نیست
بالاتر از سیاهی رنگی نیست این جمله وقتی به کار برده می‌شود که کسی در کاری که می خواهد انجام دهد، نهایت دشواری و سختی را ...
آیا راضی نیستی که من پدر تو باشم؟
آیا راضی نیستی که من پدر تو باشم؟ پیامبر (ص) روزی برای ادای نماز عید از منزل خارج شدند، دیدند بچه ها با همدیگر بازی می ...
بیایید با شخصیت شویم
بیایید با شخصیت شویم راه‏های مختلف برای با شخصیت بودن وجود دارد. اصلا کاری با آن آدم‏ هایی که ذاتاً با شخصیت هستند ند ...
سرفه‏هایی که منشأ باکتریایی دارند
سرفه‏هایی که منشأ باکتریایی دارند   در گذشته، بیماری سیاه سرفه، مانند بیماری‏های سرخک و آبله مرغان، بیماری دوران کودکی ...
بیا با هم بدانیم
   بیا با هم ببینیم هیچ‌وقت نمیتوانی با چشمان باز عطسه کنی. تعداد انسان‌هایی که به وسیله خر کشته می‌شوند، از انسان‌ ...
دستهای سیاه بابا
دستهای سیاه بابا مامان داشت ناهار را آماده میکرد. نگاهی به محسن انداخت و گفت: چرا لباست اینقدر خاکی است؟ دست و صورتت چرا ...
پوشش بیابانی در سطح زمین
پوشش بیابانی در سطح زمین حدود یک سوم خشکی‌ها زمین را بیابان‌ها پوشانده‌اند. در هر منطقه‌ای که باران به حد کافی نبارد، پوشش گ ...
مسابقه با رایانه
بازی با رایانه سلام دوست عزیز این بازی نیاز به سرعت عمل دارد گوی سبز رایانه و گوی سفید تو هستی هر گوی که زود تر به آخر برسد ...
بیا با هم بخندیم!!!
بیا با هم بخندیم!!!   "خواب" اولی:"چرا سرت را توی قفس می کنی؟" دومی:"می خواهم خواب از سرم نپرد.." "دو زیست" به دانش آمو ...
بیا با هم بخندیم
بیا با هم بخندیم!ها ها ها!... کتاب پسر می رود کتابخانه  تا کتابی را که گرفته بود، پس بدهد. کتابدار می گوید:"از کتاب خوشت آمد؟" ...
عید قربان در روایات
عید قربان در روایات رسول الله صلى الله علیه و آله : مَن أحیَا اللَّیالِیَ الأَربَعَ وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ : لَیلَةَ التَّر ...
جلب محبت شوهر با معجون های گیاهی!
جلب محبت شوهر با معجون‌های گیاهی! اگر این روزها احساس می‌كنید شوهرتان مثل همیشه سرحال نیست و آنطور كه باید و شاید از كلمات ...
چرا نباید زیاد سؤال بپرسیم ؟!
شبهه: چرا نباید زیاد سۆال بپرسیم؟! در معنی و تفسیر آیه 101 سوره مائده آمده از زیاد سوال کردن بپرهیزید زیرا دانستن همه چیز گا ...
شبهه :خودمان باید هدایت شویم یا خدا هدایتمان کند؟!
شبهه: خودمان باید هدایت شویم یا خدا هدایتمان کند؟! می گوییم: «خدایا ما را به راه راست هدایت کن»؟ مگر خدا به ما اختیار ندا ...
10شباهت گناه و اعتیاد
10شباهت گناه و اعتیاد هیچ کس (به شرط برخورداری از عقل سالم) مصرف مواد مخدر را تأیید نمی کند. همه پدران و مادران صرف نظر از ا ...
آیا برای تفسیر قرآن باید فقیه و مجتهد بود؟
آیا برای تفسیر قرآن باید فقیه و مجتهد بود؟ از آنجایی که بسیار توصیه شده که در قرآن کریم تدبر داشته باشیم تبیان با جناب اس ...
درمان احساس پوچی با ااستفاده از آیات قرآن !!
درمان احساس پوچی با استفاده از آیات قرآن كریم امروزه با توجه به مشکلات جوامع صنعتی و روزمرگی‌ها‌، انسان‌ها به صورت چشم‌گیری ...
بهترین عبادت برای امت پیامبر صلی الله علیه و آله
بهترین عبادت برای امت پیامبر صلی الله علیه و آله در همه احوال و حالات ایستاده، نشسته و خوابیده، می‌توان قرآن خواند، (الّذ ...
یک پدر تمام عیار باشید
یک پدر تمام عیار باشید دخترها به پدر نیاز دارند دختر این تصاویر ذهنی را در افرادی چون شریک زندگی اش جستجو می کند تا به این ...
آشنایی با خواص گیاه سُداب
آشنایی با خواص گیاه سُداب سداب، گیاهی علفی بومی قاره اروپاست. از این گیاه که بوی نامطبوعی دارد، در زمان قدیم برای مقابله با ...
آشنایی با خواص 9 چای گیاهی
آشنایی با خواص 9 چای گیاهی مصرف تمشک تازه نه تنها در درمان اسهال مفید نیست بلکه ممکن است باعث تشدید آن شود. چای ...
با گیاهان از قند خود بکاهید
با گیاهان از قند خود بکاهید مهم‌ترین نکته در درمان دیابت جلوگیری از عوارض آن است تا فرد بتواند زندگی طبیعی خود را ادامه دهد ...
بابای پرخاصیت؛ همه چیز درباره گیاه بابا آدم
بابای پرخاصیت؛ همه چیز درباره گیاه بابا آدم این گیاه بیشتر با عنوان برطرف‌کننده جوش معروف می‌باشد. از اثرات این گیاه بهبود ...
7+1 گیاه برای افزایش قدرت باروری
7+1 گیاه برای افزایش قدرت باروری اگر دچار مشکلات هورمونی و بی‌نظمی قاعدگی هستید می‌توانید به گیاهان اعتماد کنید. با ما همرا ...
رایانه‌ای بدون سطل زباله
رایانه‌ای بدون سطل زباله همان‌طور که می‌دانید سطل زباله در ویندوز به شما این امکان را می‌دهد تا فایل‌هایی که قصد دارید از ر ...
پولدارترین بابانوئل دنیا
پولدارترین بابانوئل دنیا یک وب سایت ویژه وجود دارد که در آن افراد به‌عنوان بابانوئل‌های ناشناس به یکدیگر هدیه می‌دهند. در ا ...
پیامک نیمه شعبان
پیامک نیمه شعبان گویند کسان که روز عید آمده است این نکته بطبع من بعید آمده است روزیست به ماعید که گویند همه ...
پیامکهای حسینی و عباسی
پیامکهای حسینی و عباسی حسین سلطان عشق، عباس ساقی عشق، زینب شاهد عشق و سجاد راوی عشق. کاروان عشق در راه است و خود "عشق" نیمه ...
موضوعات
کامپیوتر و اینترنت کامپیوتر و اینترنت
مذهبی مذهبی
تغذیه تغذیه
سلامت سلامت
خانواده خانواده
اسرار خانه داری اسرار خانه داری
علمی علمی
گوناگون گوناگون
مطالب تصادفی
شوخی‏ زیادی ممنوع
ادبیات حج (نثر و نظم)
بی كسان را كس تویی
با نعمت خدا معصیت نكنیم‏ !
شما می‌توانید روی آب راه بروید!
شکلک‏های رو به رو
مصاحبه با دکتر رقیه محمدی حافظ کل قرآن
پناهی برای قاتل
سرود زیبای رضا رضا
نحوه استفاده از حالت‌های تركیبی
تصویری متفاوت از ماه گرفتگی
اعجاز تاثیری قرآن
چگونه از راهنما (Help) در FrontPage استفاده كنیم؟
زهد؛ یعنی فقر؟!
مصاديق زيبايي در قرآن و روايات1 - زيبايي هاي مادي و محسوسات
اکبر القراء از نگاه رهبر انقلاب
رابطه قرآن و هنر
خورشید شاه قسمت اول
ناسخ و منسوخ 4 - چه حکمي احتمال نسخ دارد
منظور از چیزی که نمی دانید در قرآن چیست؟
آشنایی با خواص پوملو یا گریپ‌فروت چینی
آینده از آن پرینترهای 4 بعدی
از زنان خسته نمی شوید اگر...
جهان بطور یکنواخت منبسط نمی شود
خاک پای حسین
آمار وب سایت
تاریخروزبازدیدکننده
1393/2/4
پنجشنبه 139
1393/2/3
چهارشنبه 1211
1393/2/2
سه شنبه 1197
1393/2/1
دوشنبه 1195
1393/1/31
یکشنبه 1144
1393/1/30
شنبه 1216
1393/1/29
جمعه 1083
تعداد کاربران آنلاین : 2
تمامي مطالب بصورت خودکار و توسط نرم افزار جستجوگر ، گردآوری شده و AdSearch.ir در مورد محتوای مطالب مسئول نمی باشد.