صفحه اصلی تماس با ما

با کلاه یا بی کلاه؟

"/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/03/131119142215518531781751761528810136235217.jpg">با کلاه یا بی کلاه؟

در جنگلی که نه خیلی دور بود و نه خیلی نزدیک، خرسی زندگی می‏کرد. این "/children_teenagers/doagooddeedtoyourself/lifewithabelief/2008/8/31/73249.html">خرسیک کلاه قشنگ داشت. به همین خاطر به اوخرس با کلاهمی‏گفتند.

کلاه او بافتنی بود. خرس با "/children_teenagers/idbetterknow/youdbetterknowmore/2008/4/10/64807.html">کلاهآن را از آب رودخانه گرفته بود. وقتی که پاییز می‏آمد و هوا سرد می‏شد، کلاه بافتنی‏اش را به سر می‏گذاشت و توی جنگل راه می‏رفت.

"/children_teenagers/idbetterknow/whodoeswhat/2008/4/21/65293.html">روباه، همسایه‏یخرس با کلاهبود. او کلاه خرس را خیلی دوست داشت. بزرگ‏ترین آرزویش این بود که کلاه او را بگیرد و به سرخودش بگذارد.

در یک روز سرد،خرس با کلاهکلاهش را به سر گذاشت. از خانه بیرون آمد و شروع کرد به قدم زدن. روباه او را دید، جلو رفت و سلام کرد.

خرس با کلاهبا مهربانی جواب سلام او را داد.

روباه گفت: «راستی، همسایه‏ی عزیز! هدیه‏هایت را گرفته‏ای؟»

خرس با کلاهبا تعجب پرسید: «هدیه‏ها؟ کدام هدیه‏ها؟»

روباه خندید و گفت: «معلوم است، که خبر نداری!»

خرس با کلاهگفت: «نه، روباه جان! از چیزی خبر ندارم.

روباه گفت: «شنیده‏ام یکی از دوستانت که در پشت "/children_teenagers/doagooddeedtoyourself/somethingtosay/2009/4/8/88973.html">کوهزندگی می کند، برای تو دو هدیه فرستاده است: یک ظرف پر از "/children_teenagers/idbetterknow/youdbetterknowmore/2009/5/27/92679.html">عسلو یک کلاه قشنگ رنگارنگ.»

خرس با کلاهبا تعجب پرسید: «دوست من؟! من که پشت کوه دوستی ندارم!»

روباه گفت: «چرا داری! حتما فراموش کرده‏ای!»

خرس با کلاهپرسید: «خب، حالا هدیه‏هایم کو؟ کجاست؟»

روباه باز هم خندید و گفت: «می‏گویم، اما به یک شرط! به "/children_teenagers/anewidea/onlysomeminutes/2008/4/21/65290.html">شرطاینکه کلاهت را به من بدهی. کلاهی که دوستت برایت فرستاده، خیلی قشنگ‏تر از این کلاه است. حالا که دیگر احتیاجی به این کلاه نداری، آن را به من بده!»

خرس با کلاهخیلی خوشحال شد، کلاهش  را از سرش برداشت و به سر روباه گذاشت.

روباه هم خیلی خوشحال شد. دور خرس چرخید و گفت: «هدیه‏های تو پیش کلاغ و  "/children_teenagers/idbetterknow/formyownsake/2009/1/26/84191.html">لاک پشتاست. آنها نمی‏خواهند هدیه‏هایت را بدهند.»

"/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/03/1141021211161261111611391801725425124579114204.jpg">با کلاه یا بی کلاه؟

خرس با کلاهکه دیگر بی‏کلاه شده بود، عصبانی شد و گفت: «چی! آخر برای چی این کار را کرده‏اند؟ آنها که دوست‏های خوب من بودند!»

روباه گفت: «دیدی اشتباه کردی؟ تو فقط دو تا دوست خوب داری. یکی من و یکی هم همان دوستی، که پشت کوه زندگی می‏کند.»

خرس بی‏کلاهبا خودش فکر کرد. او اصلاً دوستش را که پشت کوه زندگی می‏کرد به یاد نمی‏آورد.

روباه گفت: «خرس جان» تا دیر نشده، برو و هدیه‏هایت را بگیر.»

خرس بی‏کلاههم زود به طرف رودخانه رفت. او می‏خواست دوستانش را پیدا کند. وقتی رسید، لاک‏پشت و کلاغ را دید که نشسته‏اند و با هم حرف می‏زنند. خرس فریاد زد: «خوب شد پیدای‏تان کردم. زود باشید هدیه‏هایم را بدهید.»

لاک‏پشتاز صدای خرس ترسید. زود سرش را توی لاکش برد.

"/children_teenagers/aheavenlyhouse/imwaitingforitsend/2008/10/4/75696.html">کلاغاز ترس جستی زد و روی لاک‏پشت نشست.قار قاریکرد و گفت: «چه شده دوست عزیز، چرا فریاد می‏زنی؟ داد می‏زنی؟»

خرس که بیشتر عصبانی شده بود، گفت: «چرا فریاد نزنم؟ زود کلاه را بده!»کلاغکه خنده‏اش گرفته بود، قارقاری کرد و گفت: «کلاه؟ مگر کلاه تو دست من است؟»

لاک پشتآهسته سرش را از توی لاکش بیرون آورد.

خرس به او گفت: «ای لاک‏پشت بدجنس! عسلم را چه کار کردی؟ آن را خوردی؟»

لاک پشت ناراحت شد و دوباره سرش را توی لاکش کرد.

کلاغ گفت: «دوست عزیز! عسل چیست؟ این حرف‏ها دیگر چیست؟»

خرس به طرف کلاغ پرید تا او را بگیرد. کلاغ جستی زد و آن طرف‏تر روی سنگی نشست.

خرس گفت: «کلاهم را بده!»

کلاغ با تعجب گفت:«برای چه کلاهت را از من می‏خواهی؟ اصلا بگو چرا امروز بی‏کلاهی؟»

خرس تمام ماجرا را برای آنها تعریف کرد. کلاغ فکری کرد و گفت: «پس این حرف‏ها را روباه به تو گفته است؟»

خرس گفت: «بله، من هم کلاهم را به او داده‏ام.»

کلاغبا ناراحتی گفت: «ایخرس بی‏کلاه! روباه تو را گول زده است. آخر تو فکر نکردی که کلاه تو به چه درد من می‏خورد؟

کلاه تو برای سر من خیلی "/children_teenagers/doagooddeedtoyourself/lifewithabelief/2009/5/3/90258.html">گشاداست. من اگر آن را بر سرم بگذارم، زیرش گم می‏شوم.»

لاک‏پشتسرش را از لاکش درآورد و گفت: «آخر کسی دیده که لاک‏پشت عسل بخورد؟ تو خیلی خیلی ساده‏ای.»

کلاغ گفت: «آخر چرا کلاهت را به روباه دادی؟»

خرس فکر کرد و فکر کرد. فهمید که روباه گولش زده است. کنار لاک‏پشت و کلاغ نشست و گفت: «حالا چه کار کنم؟ چه‏طور می‏توانم کلاهم را از روباه بد جنس بگیرم؟ اگر کلاهم را نگیرم، از غصه می‏میرم.»

کلاغ فکری کرد و گفت: «غصه نخور این کار ساده است.» بعد هم نقشه‏ای کشید و آن را برای خرس و لاک‏پشت تعریف کرد.

خرس پشت درختی پنهان شد. لاک‏پشت و کلاغ با هم به خانه‏ی روباه رفتند. روباه با دیدن آنها گفت «چی شده است؟ اینجا چه کار دارید؟»

لاک‏پشت گفت: «مگر خبر نداری؟ خرس، سرت کلاه گذاشته.»

روباه تعجب کرد، پرسید: «خرس؟ سر من؟ سر من کلاه گذاشته‏؟»

کلاغ گفت: «بله، خرس تو را گول زده. او مخصوصاً کلاهش را به تو داده. او سرت کلاه گذاشته.»

روباه با تعجب به کلاغ و لاک‏پشت نگاه کرد. پرسید: «چه می‏گویید؟»

لاک‏پشت گفت: «تو می‏دانی که خرس، آن کلاه را از "/children_teenagers/doagooddeedtoyourself/lifewithabelief/2008/11/30/79758.html">رودخانهپیدا کرده بود. حالا صاحب کلاه به "/index.aspx?pid=61420">جنگلآمده و دارد به دنبال کلاهش می‏گردد.»

کلاغ گفت: «صاحب کلاه خیلی عصبانی است. خیلی هم زور دارد. اگر کلاه را سر تو ببیند، حتما تو را می‏کشد!»

روباهترسید و گفت: «راست می‏گویید؟ حالا من چه کار کنم؟ به کجا فرار کنم؟»

کلاغ گفت: «هیچ جا! کلاهت را دور بینداز. آن وقت "/children_teenagers/anewidea/onlysomeminutes/2008/10/29/77358.html">صاحبکلاه، آن را پیدا می‏کند و می‏رود.»

لاک‏پشت گفت: «من فکر بهتری دارم. بهتر است کلاه را به ما بدهی تا آن را رویسرخرسبگذاریم. آن وقت صاحب کلاه، خرس را می‏بیند و او را می‏کشد.»

کلاغ با این نقشه کلاه را از روباه گرفت و به خرس داد.خرس بی‏کلاهدوبارهخرس با کلاهشد.

پشیمانی  و ناراحتی هم نصیب روباه شد.

جعفر ابراهیمی (شاهد)

تنظیم: خرازی

***************************

مطالب مرتبط

"/children_teenagers/idbetterknow/hellomyfriend/2009/6/8/93775.html">امتحانم شد خراب

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/6/8/93737.html">پرواز پرستو

"/children_teenagers/idbetterknow/hellomyfriend/2009/6/4/93588.html">معنای شعر ناب

"/Religion_Thoughts/AhlulBayt/ImamAliEtrat/2009/5/13/91711.html">چادر سبز

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/5/28/92698.html">وقتی بابا گم شد

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/5/21/91755.html">گاو حسن

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/5/18/92019.html">دختر فراموشکار

توجه : در صورت ناقص بودن مطلب لطفا به لینک منبع مراجعه بفرمایید.
 برچسب ها : 

کلاه

 منبع : Tebyan.net   لینک منبع : با کلاه یا بی کلاه؟
مطالب مرتبط  با با کلاه یا بی کلاه؟
شال و کلاه
شال و کلاه کلاغه بال و پر زد به یک مغازه سر زد توی مغازه را دید چند تا لباس پسندید کلاه خرید با یک ش ...
میمون‌ها و کلاه فروش
میمون‌ها و کلاه فروش کلاه فروشی روزی از جنگلی می گذشت. تصمیم گرفت زیر درخت مدتی استراحت کند. لذا کلاه ها را کنار گذاشت و ...
کلاه شرعی گذاشتن ممنوع!
کلاه شرعی گذاشتن ممنوع! جزء نهم قرآن کریم که از آیه 88 سوره اعراف آغاز و به آیه 40 سوره انفال ختم می شود در بردارنده آموز ...
8 راه کلاهبرداری از طریق کارت بانک
8 راه کلاهبرداری از طریق کارت بانک برخی سوء استفاده گران از قبض های رسید شما به شماره کارت و اطلاعاتتان پی می برند. لطفا عل ...
کلاه تولد
کلاه تولد دوستان عزیز امروز می خواهیم با هم یک کلاه درست کنیم که شما در تولدها از آن استفاده کنید، پس یک کاغذ بردارید و ...
کلاه کاغذی
کلاه کاغذی دوستان عزیز امروز می خواهم طرز درست کردن کلاه با کاغذ را به شما آموزش بدهم. پس یک کاغذ بردارید و با ما همراه شو ...
کلاه بازرگان
کلاه بازرگان روزی روزگاری بازرگانی ثروتمند با خدمتکارش از کوچه ای می گذشت. کارگری که کیفی سنگین حمل می کرد، به طور کاملا ...
کلاه عروسکی
کلاه عروسکی مواد لازم -مقداری پارچه ی پشمی -دو عدد دکمه -چرخ خیاطی -مقداری نخ *برای هر گوش،دو تکه ی مثلثی شکل ...
ساخت کلاه لبه دار مثل آب خوردن(کاردستی)
ساخت کلاه لبه دار مثل آب خوردن (کاردستی) اگر شما مثل من دوست ندارید وسایلتان را از بازار خریداری کنید، می توانید با ما در ...
علي کوچولو کلاهي داشت
با کلاه یا بی کلاه؟
با کلاه یا بی کلاه؟ "/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/03/131119142215518531781751761528810136235217.jpg"> د ...
کلاه قرمز
دانلود تیتراژ مجموعه کلاه قرمزی و پسرخاله
دانلود تیتراژ مجموعه کلاه قرمزی و پسرخاله برای شنیدن تیتراژ ابتداییکلیککنید برای دانلود تیتراژ ابتداییکلیککنید ***** ...
سر بی کلاه و پای بی کفش
سر بی کلاه و پای بی کفش آورده اند که در زمانهای قدیم، دیوانه ای در شهری زندگی می کرد. هوای آن شهر بسیار سرد بود و همه مردم ...
آموزش کلاهک آباژور
آموزش کلاهک آباژور آباژورها آخرین وسیله برای تکمیل آرایه‌های داخلی و دکور منزل هستند و زیبایی اتاق‌ها را دو چندان می‌کنند. ...
مواظب باش سرت کلاه نرود !
مواظب باش سرت کلاه نرود! سود و زیان در قرآن در قرآن در بحث تجارت و خرید و فروش از واژه های تجارت ، خسارت ،ثمن و ... بسیار ...
کلاهی که چهار پر دارد!
کلاهی که چهار پر دارد ! باید بدانیم که غدیرفقط مخصوص شیعه‌ها نیست ، بلکه اهل تسنّن نیز آن را قبول دارند . اما بعد از غدیر، ...
کلاه رنگی شیطان بر سر انسانها
کلاه رنگی شیطان بر سر انسانها رسول خدا(ص) روزی فرموده‌اند: زمانی موسی(ع) نشسته بود كه ناگهان شیطان سوی او آمد و كلاه دراز ...
کلاه شرعی حرام را حلال نمی‌کند
کلاه شرعی حرام را حلال نمی‌کند کلاه شرعی در فرهنگ عامیانه در فرهنگ عامیانه، کلاه شرعی به نوعی فرار از حکم شرعی گفته می ش ...
کلاه شرعی در مساله ربا
کلاه شرعی در مساله ربا از گناهان بزرگ در اسلام رباخواری است که قرآن شریف آن را جنگ با خداوند متعال و رسولش میداند: « ف ...
کلاه برداری دینی نکنیم !
کلاه برداری دینی نکنیم ! بدتر از گناه ، توجیه گناه و دلیل تراشى براى آن است. مى توان گفت توجیه گناه یک نوع کلا هبردارى د ...
غفلت کنی کلاهت پس معرکه اس!
 غفلت کنی کلاهت پس معرکه اس! (به مناسبت 22 محرم روز ورود على علیه السلام به سرزمین صفین جهت نبرد با معاویه) همه حرف از عق ...
کلاهبرداری 419!
کلاهبرداری 419! حتما برایتان پیش آمده که ایمیل‌هایی با محتوای عجیب و غریب دریافت کرده باشید، مثلا با این مضمون: یک مرد ثروتمن ...
مصاحبه با کلاه سفیدها - هکرهای ایرانی(قسمت دوم(
مصاحبه با کلاه سفيدها هکرهاي ايراني- قسمت دوم مرور قسمت اول پس به عنوان يك گروه از هكرها شناسايي شده‌ايد؟ بله و اين ا ...
موضوعات
کامپیوتر و اینترنت کامپیوتر و اینترنت
مذهبی مذهبی
تغذیه تغذیه
سلامت سلامت
خانواده خانواده
اسرار خانه داری اسرار خانه داری
علمی علمی
گوناگون گوناگون
مطالب تصادفی
XP مشكلات ویندوز ( هنگامی که سعی در باز کردن یک فلاپی دارم با یک پیام ایراد مواجه می شوم)
10 نکته برای نگهداری شیر مادر
یک شب ترسناک‏
پرنده‌ی لوله‌ای
دلنوشته‌ای برای شهدا
مقایسه سرکه‌های سنتی و صنعتی
معاد ديوانگان چگونه است ؟
زوال نعمت ، نتیجه غرور و زیاده خواهی
آزمایش یخ گیری
چرا بهتر است از آب قلیایی دوری کنیم؟
نامسلمانی مجوزی برای بی حجابی؟!
عیدانه
حیوانات عجیب الخلقه و کمیاب
ظالم‌تر از این‌ها كسى نیست
تفسیر امام حسین 6
فرشته‌ی خواب
خدا را چگونه می بینی؟
فقط نوجوان ها وارد شوند
مداد پرکار
می دانید نیازشان چیست؟
ده کشف برتر 2012 از نگاه نشنال جئوگرافی
چگونه ركوردها را فیلتر كنیم
پیامبری در شکم ماهی (2)
انواع مشروعيت ولايت از ديدگاه غرب و شرق
رجیستری ویندوز (پشتیبانی از ساختار بندی Unimodem)
آمار وب سایت
تاریخروزبازدیدکننده
1395/2/13
دوشنبه 709
1395/2/12
یکشنبه 1427
1395/2/11
شنبه 1523
1395/2/10
جمعه 1351
1395/2/9
پنجشنبه 1337
1395/2/8
چهارشنبه 1336
1395/2/7
سه شنبه 1547
تعداد کاربران آنلاین : 9
تمامي مطالب بصورت خودکار و توسط نرم افزار جستجوگر ، گردآوری شده و AdSearch.ir در مورد محتوای مطالب مسئول نمی باشد.